Projekt

Shrnutí projektu

Vzhledem k dlouhodobému výhledu na podporu synergií mezi produkcí plodin, biologickou rozmanitostí a poskytováním ekosystémových služeb místního, regionálního a globálního významu je hlavním cílem SoildiverAgro přijetí nových postupů řízení a systémů pěstování plodin, které zlepší půdní genetickou a funkční biologickou rozmanitost k omezení využívání externích vstupů a současně zvýší produkci a kvalitu plodin, poskytování ekosystémových služeb a zemědělskou stabilitu a odolnost EU.

K dosažení tohoto cíle bude analyzováno 90 zemědělských systémů v 9 mikroklimatických regionech v Evropě (pokrývajících 86 % území EU-28) a v šesti z mikroklimatických regionů bude navrženo a vytvořeno 15 případových studií. Důraz bude kladen na využití inovativních postupů řízení založených na půdní mykorhize a bakteriích podporujících růst rostlin (včetně vývoje a testování nových komerčních produktů), vhodné hospodaření s půdními organismy (např. fungivory), aplikaci vhodných střídání plodin, vícečetné pěstování plodin a meziplodin, vývoj výstražných systémů proti škůdcům, používání meziplodin pro výživu, používání meziplodin pro hubení škůdců, používání vedlejších produktů, jako jsou půdní melioranty, a používání odpovídajících systémů zpracování půdy.

Výstupy projektu SoildiverAgro se zaměří na:

  1. Zvýšení biologické rozmanitosti půdy
  2. Snížení výskytu škodlivých organismů / chorob
  3. Zvýšení růstu a vývoje rostlin
  4. Zvýšení výnosů, kvality a hodnoty plodin
  5. Snížení vstupů (hnojiva, pesticidy, voda, palivo
  1. Zvýšení úrodnosti půdy
  2. Snížení kontaminace půdy
  3. Snížení emisí skleníkových plynů
  4. Zvýšení sekvestrace půdy C
SoildiverAgro Overall View

Aby bylo zajištěno rychlé přijetí opatření na podporu biologické rozmanitosti půdy, budou vyvinuty vylepšené metody a nástroje, včetně nástrojů pro monitorování.Úspěšné postupy obhospodařování plodin budou analyzovány také z environmentálního, ekonomického a sociálního hlediska. Budou definovány cíle operační rozmanitosti s rozvojem strategií osvědčených zemědělských postupů a nástrojů pro aktualizaci stávajících politik EU.

Klíčovým krokem pro úspěch projektu je odpovídající zapojení potenciálních koncových uživatelů. Zemědělci jen tak nepřijmou systémy pěstování plodin a postupy obhospodařování, které zvyšují biologickou rozmanitost půdy, pokud jim nebude dokázána socioekonomická ziskovost přiměřeného hospodaření s biologickou rozmanitostí půdy.

 

Projekt SoildiverAgro je strukturován do 4 různých fází a 8 pracovních balíčků. Dosažení různých cílů potrvá projektu SoildiverAgro 60 měsíců. Tato doba je nutná, protože některé z navrhovaných postupů obhospodařování a systémů pěstování plodin ještě nebyly vyvinuty a pro dosažení konzistentních výstupů je nutné je implementovat pro několik cyklů plodin.

Tato doba je nutná, protože některé z navrhovaných postupů obhospodařování a systémů pěstování plodin ještě nebyly vyvinuty a pro dosažení konzistentních výstupů je nutné je implementovat pro několik cyklů plodin.

SoildiverAgro Work Structure

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024