Případová studie 5

Implementace systémů na podporu rozhodování (varovný systém proti škůdcům) ke snížení používání fungicidů u brambor a pšenice a jejich dopadu na biologickou rozmanitost.

Lusitánie (Španělsko)

Jaký problém bude vyřešen
Přírodní podmínky v této oblasti usnadňují napadení brambor a obilnin houbami. Boj proti těmto chorobám je založen hlavně na aplikaci vysokého množství preventivních fungicidních přípravků. Tak velké množství fungicidních přípravků vyžaduje vysoký počet strojních přesunů na pole, což přispívá ke zhutňování půdy a společně s fungicidy ke snižování biologické rozmanitosti půdy.
Aktuální stav
Používání fungicidů často probíhá dle harmonogramu, který určuje začátek první aplikace a poté četnost následných aplikací nezávisle na riziku infekce. Tento systém neumožňuje zemědělcům dostatečnou kontrolu nad chorobou. Především se zde jedná o ekonomické náklady na pořízení a aplikaci těchto přípravků a negativní a nákladnou ekologickou stopu ve vodě, půdě a vzduchu a v důsledku toho v biologické rozmanitosti.
Cíl
Cílem této případové studie je snížení míry používání těchto fungicidních přípravků a zlepšení prognózy rizika nákazy.
Navrhované postupy hospodaření
Návrh zohlední fenologii, aerobiologická data a meteorologii za účelem získání nejlepších systémů podpory rozhodování při léčbě některých houbových chorob brambor a obilovin.
Pokrok v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Účinná prognóza rizika infekce patogenem v plodině je nezbytná pro udržitelné využívání zemědělských systémů. To pomáhá zemědělcům šetřit výrobní náklady, snižovat spotřebu fungicidů a paliv, snižovat znečištění půdy a okolních vod a zvyšovat biologickou rozmanitost půdy.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024