Případová studie 9

Testování různých zdrojů zeleného hnoje pro produkci pšenice

Středoatlantská oblast (Belgie)

Jaký problém bude vyřešen
Konvenční zemědělství závisí na velkém množství externích vstupů hnojiva, protože to negativně narušuje schopnost půdy pěstovat plodiny: vyčerpávají se živiny, snižuje se obsah půdních organických látek a zhoršuje se struktura půdy.
Aktuální stav
Ekologické zemědělství většinou používá kompostovaný nebo nekompostovaný zelený hnůj ke zvýšení obsahu C a zlepšení struktury půdy. Fermentovaný organický odpad má však některé další výhody: zlepšenou mikrobiální rozmanitost a aktivitu při produkci přírodních antibiotik, základních vitaminů a růstových hormonů rostlin; kvalita půdy se dále zlepšuje a je odolnější vůči škůdcům a chorobám.
Cíl
Cílem je otestovat různé zdroje organických hnojiv pro zvýšení obsahu půdních organických látek, zlepšení struktury půdy a zlepšení zdraví a vývoje rostlin. Testován bude zejména místně vyráběný kompost a fermentovaný organický odpad.
Navrhované postupy hospodaření
Rozdělíme zkušební pole na různé části. Každá část získá jiný nebo kombinaci zdrojů zeleného hnoje. Zkoušet se bude zejména kompost a fermentovaný organický odpad, který byl vyroben „na farmě“ nebo na místní úrovni.
Pokroky v případové studii ve vztahu k aktuálnímu stavu techniky
Doufáme, že tímto experimentem prokážeme, že různé zdroje zeleného hnoje existují jako vynikající alternativa pro konvenční způsob externího vstupu živin. Chceme také ukázat potenciál fermentovaného organického odpadu na strukturu půdy, obsah SOM a lepší zdraví rostlin.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024