Dopady

Očekávané dopady

Rozšíření agroekologické znalostní základny o vazbách a dynamice mezi biologickou rozmanitostí a zemědělskou výrobou

Posouzení biologické rozmanitosti v devíti různých mikroklimatických oblastech po celé Evropě umožní lepší pochopení účinků podnebí, půdních vlastností a systému plodin. Kromě toho genetická a funkční analýza biodiverzity půd pod různými hospodářskými systémy umožní navázání vztahů mezi přítomností a distribucí půdních organismů a zdravím plodin v různých oblastech

 

Zajištění správných postupů založených na produkčních systémech (konvenčních i organických), které kombinují podporu biologické rozmanitosti s vytvářením hodnot

Jedním z hlavních cílů SoildiverAgro je vypracovat manuál pro pěstování plodin, který bude popisovat hospodářské systémy, jenž podporují biologickou rozmanitost, udržují nebo zlepšují produkci a kvalitu plodin a zároveň snižují náklady. Toho bude dosaženo prostřednictvím hloubkové analýzy genetické rozmanitosti a sociálně-ekonomických aspektů v rámci 15 případových studií. Manuál pro plodiny bude zahrnovat ty postupy, které podporují biodiverzitu a jsou pro společnost výhodné.

 

Vývoj metod a nástrojů k hodnocení a monitorování různých úrovní rozmanitosti (genetické, druhové a ekosystémové), jakož i vazeb mezi agro-biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami

Budou vyvinuty tři nové metody pro analýzu rozmanitosti půdní fauny, nástroje, které usnadní hodnocení a kontrolu biologické rozmanitosti v půdě. Tyto metody přispějí k hledání vazeb mezi rozmanitostí a zdravím rostlin, výnosem plodin, kvalitou a hodnotou, snižováním vstupů, úrodností půdy, snižováním znečištění, emisemi skleníkových plynů z rostlin a sekvestrací uhlíku.

 

Definice provozních cílů biologické rozmanitosti z terénu na regionální úroveň

Po analýze biologické rozmanitosti a půdních charakteristik, kultivačních postupů, klimatických podmínek a ziskovosti budou stanoveny funkční cíle biologické rozmanitosti (funkční skupiny, hustota, aktivita, bohatství a uniformita funkčních nebo taxonomických skupin/druhů a množství užitečných organismů nebo patogenů).

 

Zajištění strategie a nástrojů pro hospodaření s půdou zaměřené na biologickou rozmanitost

Budou vyvinuty nové techniky pěstování plodin k řešení současných ekonomických, agronomických a environmentálních problémů a hrozeb v agroekosystémech. Tyto techniky budou založeny na využití interakcí mezi rostlinami a organismy a na používání fauny přizpůsobené každé mikroklimatické oblasti. Použití navrhovaných hospodářských postupů sníží míru používání anorganických hnojiv a pesticidů. Se snížením těchto dvou vstupů očekáváme zvýšení biologické rozmanitosti půdy, neboť mají tyto prostředky obvykle škodlivé účinky na půdní organismy.

Protože toxicita pesticidů poškozuje především půdní faunu, očekáváme pozitivní účinky na žížaly, a tedy i na růst rostlin. Zavedení rozmanitějšího střídání plodin, více plodin a mezikultur bude přispívat ke zlepšování biologické rozmanitosti půdy, a to samé se bude očekávat u použití organických a průmyslových vedlejších produktů v systémech plodin.

 

Snížení závislosti na externích vstupech při pěstování rostlin pomocí účinných interakcí mezi rostlinami a půdou a využíváním půdních organismů

Synergie mezi rostlinami a organismy přispějí ke snížení používání hnojiv, pesticidů a pohonných hmot. To se projeví snížením dovozu, zlepšením zdraví životního prostředí, zvýšením mikro- a makrobiologické rozmanitosti půdy a snížením nákladů na pěstování rostlin. Například použití mykorhize zvýší ochranu rostlin před škůdci a chorobami a zlepší absorpci fosforu rostlinami, což přispěje ke snížení používání anorganických hnojiv a pesticidů. Zavedení lepších rotací plodin, meziplodin a plodin střídajících se s luštěninami, lapacími plodinami a plodinami pro zachycení živin také sníží používání anorganických hnojiv a pesticidů. Vývoj systémů varování před škůdci navíc minimalizuje používání pesticidů a strojů, což přispěje ke snížení pesticidů a používání paliv.

 

Další dopady

Doporučení, která poskytne projekt SoildiverAgro, budou užitečná pro začlenění ochrany a zlepšování biologické rozmanitosti půdy do politik EU, jako jsou SZP, programy rozvoje venkova, strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, tematická strategie pro půdu, předpisy o hnojivech, strategie EU pro biohospodářství atd.

V průběhu projektu budou rozšířeny znalosti o stavu půdní biodiverzity v EU, budou vyvinuty nové metody pro hodnocení půdní biodiverzity a nové postupy hospodaření za účelem snížení zemědělských problémů. Tyto postupy budou předány přímo koncovým uživatelům prostřednictvím komunit profesionálů, což zajistí rychlý přenos informací do odvětví zemědělství. Informace o zdokonalování a pěstování plodin budou rovněž sdíleny prostřednictvím brožur, zpravodajů, výzkumných zpráv a výzkumných prací publikovaných v recenzovaných mezinárodních časopisech.

Vytvoření a praktické používání nových produktů pomůže vzniku příležitostí pro malé a střední podniky zapojené do projektu SoildiverAgro, přičemž zemědělci budou mít nové inovativní produkty, systémy a postupy pro zvýšení produktivity půdy, zlepšení kvality produktů a snížení nákladů souvisejících se zemědělskými vstupy. Proto se stabilita zemědělského odvětví zvýší a posílí, zejména pokud budou výsledky SoildiverAgro začleněny do politik EU.

Pokles biologické rozmanitosti způsobený změnou klimatu lze zastavit pouze zásadními změnami v politice a praxi. Techniky, které budou vyvinuty a studovány v rámci projektu SoildiverAgro, jsou navrženy ke snížení kontaminace půdy a zvýšení akumulace uhlíku v půdě a ke snížení emisí skleníkových plynů a používání pesticidů, hnojiv, paliv atd.

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024