Cíle

Specifické cíle projektu SoildiverAgro

Objective_01

Cíl 1

Identifikovat hlavní zemědělské výzvy ohrožující biologickou rozmanitost půdy pro klíčové evropské plodiny prostřednictvím silného zapojení zúčastněných stran a koncových uživatelů k zajištění realistické identifikace zemědělských a sociálních výzev.

WP2

Objective_02

Cíl 2

Rozšířit znalosti o genetické a funkční rozmanitosti půdních mikroorganismů a makroorganismů a jejich dynamice v reprezentativních evropských orných půdách v rámci různých produkčních systémů (konvenčních i organických) a řídicích postupů v 9 evropských klimatických regionech (86 % území EU-28) a posoudit vztahy mezi biologickou rozmanitostí půdy, zemědělskou výrobou, vlastnostmi půdy, klimatickými podmínkami a systémy pěstování.

WP3

Objective_03

Cíl 3

Přispět k pokračujícímu vývoji protokolů pro hodnocení, monitorování a operativní definování půdní genetické a funkční biologické rozmanitosti (mikro- a makroorganismy).

WP4

Objective_04

Cíl 4

Identifikovat klíčové cílové mikroorganismy a makroorganismy a zhodnotit interakce mezi genetickými a funkčními rozmanitostmi půdních organismů a 1) zdravím rostlin, 2) růstem a vývojem rostlin, 3) výnosem a kvalitou plodin, 4) snížením vnějších vstupů (voda, pesticidy, hnojiva, palivo…) a 5) poskytování dalších ekosystémových služeb (úrodnost půdy, prevence znečištění půdy, snížení škůdců v půdě, snížení emisí skleníkových plynů (GHG) a lepší sekvestrace C)

WP3 | WP5

Objective_05

Cíl 5

Navrhnout postupy pro správu plodin a systémy pěstování plodin, které přispívají ke zvýšení biologické rozmanitosti půdy, zlepšují produkci a kvalitu plodin, omezují využívání externích vstupů a podporují poskytování dalších ekosystémových služeb v agro ekosystémech různých mikroklimatických oblastí v EU.

WP5

Objective_06

Cíl 6

Posoudit environmentální, ekonomické a sociální náklady a přínosy navrhovaných postupů hospodaření a systémů pěstování plodin s přihlédnutím k potřebám koncových uživatelů a ziskovosti farem [→ WP6], prokázat, že navrhované postupy hospodaření a systémy pěstování plodin přispívají ke snížení výrobních nákladů a získat vysoce kvalitní výrobky s vyšší ekonomickou přidanou hodnotou. Toho je dosaženo správným řízením biologické rozmanitosti půdy díky odolnějším a zdravějším plodinám s omezeným využitím externích vstupů.

Objective_07

Cíl 7

Definovat provozní cíle biologické rozmanitosti (funkční skupiny, hustota, aktivita, bohatost a rovnoměrnost provozních funkčních nebo taxonomických skupin / druhů a množství užitečných organismů nebo patogenů) z terénu na regionální úrovně, vypracovat pokyny, nástroje a doporučení pro nejlepší zemědělské postupy pro aktualizace zemědělské politiky v EU založené na zvyšování biologické rozmanitosti půdy.

Objective_08

Cíl 8

Iniciovat návrh změny v systémech pěstování plodin v celé Evropě s produkty z půdy s vysokou biologickou rozmanitostí, a to zvýšením přijetí, vzájemného učení a začleněním místních znalostí prostřednictvím zavedení účinných procesů přenosu znalostí (strategie komunikace, šíření a využívání) a spolupráce se všemi zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci (výzkumní pracovníci, tvůrci politik, zemědělci, poradci, dodavatelé a zemědělský průmysl) na základě přístupu s více aktéry.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024