Work Package 2

Work Package 2 (WP2): Identifikace hlavních výzev v evropských systémech pěstování zemědělských plodin a dolování dat


Vedoucí: EESTI MAAULIKOOL (Estonsko)
M. Shanskiy

Zástupce vedoucího: UNIVERSIDADE DE VIGO (Španělsko)

WP2 bude zahrnovat identifikaci a dokumentaci klíčového souboru agronomických problémů, s nimiž se setkávají odborníci v různých evropských systémech pěstování plodin, s využitím přehledu literatury a průzkumů potřeb koncových uživatelů, spolu s možnými alternativami hospodaření zahrnujícími zvyšování biologické rozmanitosti půdy a poskytování služeb ekosystémů.

Bude se řídit přístupem s více aktéry v souladu s cíli WP8.

Specifické cíle jsou:

  • Shromažďovat údaje z dokončených a probíhajících projektů, databází a výzkumné literatury s cílem identifikovat hlavní výzvy ve vztahu k biologické rozmanitosti půdy pro evropské zemědělské systémy a vybrané typy plodin.
  • Identifikovat hlavní agronomické problémy, jimž čelí evropské zemědělství, a související potřeby koncových uživatelů, kterých lze dosáhnout řízením a zlepšováním biologické rozmanitosti půdy.
  • Identifikovat silné stránky, příležitosti, omezení a nevýhody různých systémů pěstování plodin, pokud jde o integraci zemědělských postupů, které zvyšují biologickou rozmanitost půdy.
  • Identifikovat možné úpravy zemědělských postupů a strategií, které přispějí k řešení zjištěných problémů prostřednictvím zvýšení biologické rozmanitosti půdy na úrovni EU.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024