Work Package 6

Work Package 6 (WP6): Environmentální a socioekonomické hodnocení řízení a ochrany půdní biodiverzity


Vedoucí: LUKE (Finsko). E. Pouta

Zástupce vedoucího: Thünen-Institute (Německo)

Obecným cílem WP6 je provést – na základě výsledků ostatních WP – environmentální, ekonomické a sociální hodnocení testovaných postupů hospodaření a systémů pěstování plodin, které zvyšují biologickou rozmanitost půdy v agroekosystémech. Kromě pohledu na ekologické aspekty a společenské výhody bude zvláštní pozornost věnována potřebám koncových uživatelů s ohledem na ekonomickou proveditelnost, ziskovost výrobců a požadavky trhu. V úvahu se vezme vztah mezi ekonomickým a ekologickým systémem a hlavním ústředním cílem je poskytnout znalosti pro udržitelnou správu tohoto vztahu.

Specifické cíle jsou:

  • Poskytnout přístup, který přináší výhody a náklady na environmentální výstupy (např. variace sekvestrace C, biologická rozmanitost, znečištění, eroze a emise skleníkových plynů) spojené s testovanými postupy řízení dostupnými pro rozhodování.
  • Poskytnout pomocí výstupů z předchozích pracovních programů integrovaný odhad přímých ekonomických přínosů, nákladů a rizik pro zemědělce spojených s každou praxí hospodaření v každé mikroklimatické oblasti, zohledňující rozdíly ve výnosu plodin, strojním palivu, v hnojivech, pesticidech, vodě, energii, v práci atd.
  • Zajistit holistické chápání překážek a řešení pro implementaci řídicích postupů zvyšujících biologickou rozmanitost půdy se zaměřením na sociální, kulturní a institucionální faktory, které stojí za výběrem řídicích postupů.
  • Zajistit integrované posouzení nákladů a přínosů na úrovni společnosti s cílem usnadnit nezbytné změny politiky vedoucí k širší implementaci testovaných postupů řízení.
  • Peliver shromáždil informace o sociálně-ekonomických přínosech a rizicích spojených s hodnocenými postupy – včetně proveditelnosti, použitelnosti, aspektů dlouhodobé udržitelnosti – mezi mikroklimatickými oblastmi.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024