Thünenův institut (TI)

Thünenův institut (TI) je výzkumné středisko, které vytváří vědecké základy a poskytuje vědecky podloženou podporu činitelům politických rozhodnutí v široké škále témat v zemědělství, lesnictví a rybářství. Ekonomické, ekologické a technologické kompetence kvalifikují TI k řešení složitých vědeckých otázek. Thünenův Institut byl založen v roce 2008 pod záštitou německého spolkového ministerstva pro výživu a zemědělství.

TI fundouse en 2008 baixo os auspicios do Ministerio Federal de Alimentación e Agricultura de Alemaña.

Webová stránka

 

Martin Banse

Martin Banse je ředitelem Thünenova Institutu marketingové analýzy v Braunschweigu v Německu. Martin Banse má více než 20 let zkušeností v oblasti kvantitativních analýz zemědělské politiky a mezinárodního obchodu. Odvedl mnoho práce v rámci analýzy zemědělského sektoru a kvantitativního modelování a má rozsáhlé zkušenosti s prací s dílčími a obecnými modely rovnováhy, zejména v oblasti bio ekonomiky, mezinárodního obchodu a zemědělské politiky.

Zástupce vedoucího WP6.

martin.banse@thuenen.de

 

Stefan Schrader

Stefan Schrader je zástupcem vedoucího Thünenova Institutu biologické rozmanitosti v Braunschweigu v Německu a vedoucím pracovní skupiny pro zoologii půdy. Je profesorem biologie půdy a ekologie půdy na Technické univerzitě v Braunschweigu. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na funkční rozmanitost půdní fauny a její poskytování ekosystémových služeb v zemědělských systémech. Regionální koordinátor: Kontinentální Evropa.

Zástupce vedoucího WP5.

stefan.schrader@thuenen.de

 

Christine van Capelle

Christine van Capelle je vědecká pracovnice v pracovní skupině pro strukturální a funkční půdní zoologii v Thünenově Institutu biologické rozmanitosti v Braunschweigu v Německu. Její výzkumné aktivity se zaměřují na analýzu a hodnocení půdní biodiverzity a její role při plnění funkcí a poskytování ekosystémových služeb v agroekosystémech. Jedním z hlavních zájmů je vyhodnocení bioregulačního potenciálu půdní fauny v kontextu samoregulace orných půd.

christine.vancapelle@thuenen.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024