Projekt

Projekti kokkuvõte

 
Keskendudes pikemas perspektiivis kohaliku, regionaalse ja globaalse tähtsusega koostoime soodustamisele taimekasvatuse, elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste osutamise vahel, on SoildiverAgro põhieesmärk rakendada uusi majandamisvõtteid ja maaviljelussüsteeme, mis suurendaksid mulla geneetilist ja funktsionaalset mitmekesisust, et vähendada välissisendite kasutamist ja parandada seega kultuuride saagikust ja kvaliteeti, ökosüsteemiteenuste kättesaadavust, Euroopa Liidu põllumajanduse stabiilsust ja tugevust.

Selle eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse 90 põllumajandusettevõtet Euroopa 9 pedoklimaatilises regioonis (mis hõlmab 86% EL-28 territooriumist) ning kavandatakse ja teostatakse 15 juhtumiuuringut kuues pedoklimaatilises regioonis. Keskendutakse uudsetele majandamisvõtetele, mis põhinevad mulla mükoriisal ja taimekasvu soodustavatel bakteritel (kaasa arvatud uute toodete väljatöötamine ja katsetamine), mullaorganismide (näiteks fungivoorid) kaitsmisel ja soodustamisel, sobivate külvikordade ja segaviljeluse kasutamisel, kahjurite hoiatussüsteemide väljaarendamisel, vahekultuuride kasutamisel, kahjuritõrjeks püünistaimede kasutamisel, kõrvalsaaduste kasutamisel mullaparendajatena ja sobivate mullaharimismeetodite rakendamisel.

SoildiverAgro väljunditeks loetakse:

  1. Mulla elurikkuse parandamist
  2. Kahjurite/haiguste esinemise vähendamine
  3. Taimekasvu ja –arengu paranemine
  4. Taimede saagikuse, kvaliteedi ja väärtuse suurenemine
  5. Sisendite vähenemine (väetised, vesi, kütus)
  1. Mullaviljakuse paranemine
  2. Saastunud pinnase vähenemine
  3. KHG heitkoguste vähenemine
  4. Mulla süsinikusidumise suurendamine
SoildiverAgro Overall View

Selleks et mulla elurikkust toetavaid meetmeid saaks kiiremini rakendada, töötatakse välja täiustatud meetodid ja vahendid, kaasa arvatud seireks. Edukaid agrotehnikameetodeid analüüsitakse ka keskkonna, majanduslikust ja sotsiaalsest seisukohast. Defineeritakse erinevate toimingute eesmärgid, mis sisaldavad parimate agrotehnikastrateegiate ja –vahendite väljatöötamist olemasoleva EL-i poliitika ajakohastamiseks.

Üks põhimeede projekti õnnestumiseks on võimalike lõppkasutajate piisav kaasamine, sest põllumajandustootjad ei rakendaks mulla elurikkust parandavaid viljelussüsteeme ja agrotehnikavõtteid, kui neile ei ole tõestatud mulla elurikkuse parandamise sotsiaalmajanduslikku kasumlikkust.

 

SoildiverAgro koosneb neljast etapist ja kaheksast tööpaketist. Erinevate eesmärkide saavutamiseks on SoildiverAgro kestus 60 kuud.Nii pikk kestus on vajalik sellepärast, et mõned välja pakutud agrotehnikavõtted ja viljelussüsteemid ei ole veel välja töötatud ja neid tuleb rakendada mitme külvikorra vältel, selleks et saada järjepidevaid tulemusnäitajaid.

Lisaks võtab mulla elurikkuse kohaldamine erinevaid valdkondi ja mitut osalist hõlmavas otsustusprotsessis palju aega, selleks et tagada kõigi osaliste piisav pühendumus.

SoildiverAgro Work Structure

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024