Taust

Hetkeseis
Vähe andmeid põllumulla elurikkuse kohta erinevates Euroopa Liidu pedoklimaatilistes regioonides ja selle rollist põllukultuuride kasvatusel.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Mulla elurikkuse hindamine erineval ökoloogilisel tasandil seoses mulla, kliima ja põllukultuuride kasvatamise süsteemiga. Mulla elurikkuse ja kultuuride saagikuse seose analüüs.

Hetkeseis
Standardmeetodite puudus mulla elurikkuse hindamiseks ja seireks.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Tundlike ja usaldusväärsete meetodite väljatöötamine mikroorganismide ja mullafauna mitmekesisuse hindamiseks Euroopa põllumaadel.

Hetkeseis
Kuigi kultuuride saagikuse suurendamiseks on soovitatud lisada taimekasvu soodustavaid mikroorganisme, teatakse vähe selle mõjust kohalikele mikroobikooslustele ja muutustest ajas.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Hinnata taimekasvu soodustavate mikroorganismide lisamise mõju mulla geneetikale ja funktsionaalsele elurikkusele ning jälgida selle tegelikku mõju mulla looduslikele organismidele.

Hetkeseis
Vähe rakenduslikke teadmisi mullamikroobide ning taimede tervise, kasvu ja arengu mehhanismide ja vastastikuse toime kohta.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Edusammud mullamikroobide kasutamisel ja majandamisel, et soodustada taimekasvu ja –kaitset haiguste vastu. Arendada mullamikroobide preparaatidel põhinevaid tooteid.

Hetkeseis
Taimede-mikroobide vastastikuse mõju vähene kasutamine toitainete sisendite vähendamiseks ja viljavahelduse, sega- ja vahekultuuride kasvatamise vähene areng.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Uute mitmekesiste viljavaheldussüsteemide väljatöötamine, selleks et vähendada vee, väetiste ja pestitsiidide kasutamist.

Hetkeseis
Napid teadmised püüdekultuuridest ja oskused neid kasutada, selleks et toitaineid säiliksid põhikultuuride vahel mullas.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Selgitada välja, kas püüdekultuurid parandavad mullastruktuuri ja –kvaliteeti ja suurendavad mulla elurikkust, vähendades toitaine- ja süsinikukadu mullast.

Hetkeseis
Pestitsiidide kasutamine plaanimiskalendri alusel ja nakkusohust sõltumatult.
Tööprotsess SoildiverAgroga
Kahjurihoiatussüsteemide väljatöötamine ja modelleerimine, et vähendada pestitsiidide kasutamist ja säilitada elurikkust.
Hetkeseis
Liiga vähene püünistaimede kasutamine kahjuritõrjeks segaviljeluse ja viljavahelduse korral.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Pestitsiidide kasutamise vähendamine, taimetervise parandamine ja mulla elurikkuse suurendamine püünistaimede abil.

Hetkeseis
Liiga vähesed teadmised kõrvalsaaduste kasutusvõimalustest, selleks et suurendada mulla elurikkust Euroopa põllumajanduses.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Järeldused sobivate orgaaniliste ja tööstuslike kõrvalsaaduste võimalikust kasutamisest mulla parandamiseks kui esimene samm uut tüüpi väetamisest, selleks et suurendada mulla elurikkust ja süsiniku sidumist.

Hetkeseis
Puudulikud teadmised mulla elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste või majandamisviiside vastastikusest toimest.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Suuremad teadmised mulla geneetilise ja funktsionaalse mitmekesisuse mõjust ökosüsteemiteenustele põllumullas.

Hetkeseis
Peaaegu olematu hinnang mulla elurikkuse majandamise keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikule mõjule Euroopa põllumajanduspiirkondades.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Kulude ja tulude väljaarvestamine, et mõõta põllumajanduse kasumlikkust ning mulla elurikkuse kasutamisel ja säilitamisel põhinevate viljelusviiside olulisust ülejäänud ühiskonna ja keskkonna seisukohast.

Hetkeseis
Liiga vähe teabelevi olemasolevate teadmiste kohta mulla erurikkuse majandamise tulust sisendite vähendamisel ning taimekasvu ja –tervise edendamisel.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Erinevad juhtumiuuringud annavad lõppkasutajatele lisateadmisi mulla elurikkuse kasutamisest pestitsiidide ja väetiste koguste vähendamiseks ning samal ajal põllukultuuride kasvu ja tervise paranemisest ja/või väärtuse suurenemisest.

Hetkeseis
Teadusasutuse teadmised jõuavad viivitustega lõppkasutajateni ja paljudel juhtudel ei jõuagi kohale.

Tööprotsess SoildiverAgroga
Projekti käigus loodud teadmised antakse vahetult edasi lõppkasutajate pideva ja aktiivse kaasamise abil.

Hetkeseis
Fourier’ teisendusega infrapunaspektroskoopia (FTIR) on tõhus paljude mullaomaduste uurimisel, kaasa arvatud mõned mikrobioloogilised omadused. Aga FTIR-i kasutamist mulla bioloogilise ja geneetilise mitmekesisuse hindamiseks, nagu seda võimaldab metagenoomika ja järgmise põlvkonna sekveneerimine, ei ole veel välja töötatud.

Tööprotsess SoildiverAgroga
FTIR-i kalibreerimine kemomeetriliseks analüüsiks, selleks et hinnata mikroobide geneetilist ja funktsionaalset mitmekesisust ning nematoodide paljususe ja bioloogilise mitmekesisuse näitajaid, mis oleks mulla hindamiseks ja seireks kiire ja kulutõhus vahend.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024