Väline nõuandekogu

Väline nõuandekogu

 

Välise nõuandekogu (VNK) põhifunktsioon on hinnata projekti edusamme ja anda juhiseid edasiseks tööks. VNK kutsutakse osalema iga-aastasele üldkogule ja kokkuvõtvatele seminaridele.

VNK:

  1. Hindab edusamme
  2. Annab juhised edasiseks tegevuseks
  3. Soodustab dialoogi laiemaid kogukondi esindavate foorumitega

 

Dr. Stefan Geisen

Wageningeni ülikool ja uurimiskeskus, Wageningen (Holland)

Olen ökoloog, kelle erihuvi on mulla elurikkus tervikuna. Oma töös keskendun iseäranis meie arusaamisele mulla protistide ja nematoodide mitmekesisusest ja funktsionaalsest tähtsusest. Uuringud hõlmavad mullaprotistide ja –nematoodide taksonoomilist ülevaatust, funktsionaalseid katseid, mis näitavad, mida need organismid mullas teevad ja kuidas mõjutavad taime talitlust. Ühiselt loodame mõista paremini tihedat seost mulla elurikkuse ja taime talitluse vahel, et oleks võimalik seda tulusalt kasutada.

+31 317 483 136 | stefan.geisen@wur.nl

 

Eike Lepmets

Eesti Vabariigi põllumajandusministeeriumi peaspetsialist

Eike Lepmetsal on aianduse bakalaureusekraad ja ta töötab käesoleval ajal Eesti põllumajandusministeeriumi põllumajanduse keskkonnapoliitika büroos ja põllumajandusuuringute keskuses (PUK) põllumajanduse keskkonnapoliitika seire büroos. Tal on kogemused põllumajanduse keskkonnapoliitika meetmete programmeerimises maaelu arengu programmidele. Ta on juhatanud töörühmi ja korraldanud põllumajandustootjatele koolitusi.

 

Prof. Sara Hallin

Rootsi põllumajandusülikool, Uppsala (Rootsi)

Sara Hallin on Rootsi põllumajandusülikooli mullamikrobioloogia õppetooli hoidja. Tema uurimisvaldkond on bakterite ja arhede mikroobiökoloogia, eriti neil, kes on seotud lämmastikuringega erinevates maismaaökosüsteemides, nagu näiteks põllumuldades ja arktilistes muldades, aga ka märgaladel, veekeskkonnas ja ökotehnoloogiate valdkonnas. Tema uurimistöö eesmärk on mõista mikroobikoosluste ökoloogia, nende biokeemiliste protsesside ja vastavate ökosüsteemi funktsioonide vahelisi suhteid.

 

Manuel Andrade Calvo

Juana de Vega Sihtasutus, A Coruña (Hispaania)

Teaduskraad ettevõtluses ja majanduses A Coruña ülikoolist. Ta on töötanud Juana de Vega sihtasutuses alates 1997. aastast ja olnud selle direktor alates 2005. aastast. Ta on A Coruña ülikooli ettevõtlusosakonna dotsent ning olnud kümme aastat ülikooli ja sihtasutuse korraldatud põllumajandus- ja toiduainete ärijuhtimise kraadiõppekursuste koordinaator. Ta on osalenud erinevatel kursustel ja seminaridel, mille teema on olnud seotud põllumajanduse ja toiduga ning Galicia metsandussektoriga ja avaldanud sel teemal artikleid.

+34 981 654 367 | jmandrade@juanadevega.org

 

Leen Vervoort

Agrobeheercentrum Eco² ngo, Flandria (Belgia)

Leen Vervoortil on biotehnoloogia magistrikraad ja ta on spetsialiseerunud maa- ja metsamajandusele. Ta innustab põllumajandustootjaid ja asjaomaseid huvirühmi kasutama säästvamaid maaharimisviise, et nad saaksid samal ajal majanduslikult tulusat põllusaaki. Projektid, milles ta on tegev, on niisama mitmekesised nagu elurikkuski: alates funktsionaalse põllumajandusmaa elurikkuse ühendamisest põlluäärte ja hekistikega kuni mulla ja veevarude majandamiseni uuenduslike meetoditega nagu puiduhakmete kasutamisega, mis on pärit põlde piiravatest hekistikest.

leen.vervoort@agrobeheercentrum.be

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024