Eesmärgid

SoildiverAgro konkreetsed eesmärgid:

Objective_01

Eesmärk nr 1

Teha kindlaks peamised põllumajanduslikud kitsaskohad, mis ohustavad mulla elurikkust Euroopa põhikultuuridel, kaasates selleks osapooli ja lõppkasutajaid, et tagada põllumajandustootjate ja sotsiaalsete probleemide realistlik tuvastamine.
TP2

Objective_02

Eesmärk nr 2

Teha kindlaks peamised põllumajanduslikud kitsaskohad, mis ohustavad mulla elurikkust Euroopa põhikultuuridel, kaasates selleks osapooli ja lõppkasutajaid, et tagada põllumajandustootjate ja sotsiaalsete probleemide realistlik tuvastamine.
 TP3

Objective_03

Eesmärk nr 3

Panustada protokollide pidevasse arendamisse, selleks et hinnata, jälgida ja määratleda mulla geneetilist ja funktsionaalset elurikkust (mikro- ja makroorganismid). → WP4

Objective_04

Eesmärk nr 4

Teha kindlaks peamised sihtorganismid (mikro- ja makroorganismid) ja hinnata mullaorganismide geneetilist ja funktsionaalset koostoimet ning i) taimetervist, ii) taimekasvu ja arengut, iii) saagikust ja kvaliteeti, iv) välissisendite vähendamist (vesi, taimekaitsevahendid, väetised, kütus …) ja v) teiste ökosüsteemiteenuste osutamist (mullaviljakus, mullasaaste ärahoidmine, mulla kaudu levivate kahjurite vähendamine, kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamine ja süsinikusidumise suurendamine. → TP3TP5

Objective_05

Eesmärk nr 5

Soovitada agrotehnikat ja viljelussüsteeme, mis panustaksid mulla elurikkuse parandamisse, suurendaksid taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti, vähendaksid välissisendite kasutamist ja soodustaksid teiste ökosüsteemiteenuste osutamist EL erinevate pedoklimaatiliste regioonide agroökosüsteemides → TP5

Objective_06

Eesmärk nr 6

Hinnata soovitusliku agrotehnika ja viljelussüsteemide keskkondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid ja tulusid, võttes arvesse lõppkasutajate vajadusi ja põllumajandusettevõtete kasumlikkust (TP6); tõendada, et soovituslik agrotehnika ja viljelussüsteemid aitavad vähendada tootmiskulusid ja saada suurema majandusliku lisaväärtusega kvaliteettooteid. See on saavutatav mulla elurikkuse nõuetekohase majandamisega tänu vastupidavamatele ja tervematele kultuuridele ja välissisendite kasutamise vähendamisele.

Objective_07

Eesmärk nr 7

Defineerida elurikkuse tegevuseesmärgid (tegevusüksused, funktsionaalsete tegevusrühmade või taksonoomiliste rühmade/liikide tihedus, tegevus, rikkus ja ühtlus ning kasulike organismide või patogeenide rohkus) põllult piirkondliku tasandini, töötada välja parima agrotehnika suunised, vahendid ja soovitused Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika ajakohastamiseks mulla elurikkuse parendamisel.

Objective_08

Eesmärk nr 8

Algatada kavandatavat muutust Euroopa maaviljelussüsteemides toodetega, mis on pärit kõrge elurikkusega põllumaadelt, suurendades heakskiitu uudsele lähenemisele, üksteiselt õppimist ja paikkondlike teadmiste teadmussiirdesse lülitamist (teabevahetus-, teavitus- ja kasutusstrateegia) ning kaasates väärtusahelasse kõiki osapooli (teadlased, strateegiakujundajad, põllumjandustootjad, nõustajad, varustajad ja agrotööstus), järgides mitut osalist hõlmavaid meetmeid.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024