Tööpakett nr 1

Tööpakett nr 1 (TP1): konsortsiumi koordineerimine ja projekti juhtimine


Projektijuht: UNIVERSIDADE DE VIGO (Hispaania) D. Fernández Calviño.

Projektijuhti asetäitja: CONTACTICA (Hispaania)

Üldeesmärk on projekti juhtimine ja koordineerimine, moodustades selge haldusstruktuuri ja menetlused, mis tagaksid projekti tõhusa juhtimise ja tehnilise koordineerimise ning looksid konsortsiumi ja välissuhtlejatega toimiva infovahetuse.

TP1 on seotud kõigi TP-de ja partneritega.

Konkreetsed eesmärgid on:

  • Töötada välja projekti juhtimismenetlused ja struktuur, et tagada projekti tõhus juhtimine.
  • Korraldada nõuetekohane ja vajadustele vastav teaduslik koordineerimine, et olla kindel, et kõik projekti eesmärgid on selgelt määratletud ja tulemuslikult saavutatud.
  • Garanteerida, et projekti meetmeid teostatakse vahendite, aja ja eelarve tõhusa kasutamisega. Selgitada välja riskid ja esitada parandusmeetmete kava, kui see osutub vajalikuks.
  • Tagada tõhus finants- ja juriidiline juhtimine.
  • Hõlbustada projekti piisavat koordineerimist teiste seotud projektide ja Euroopa Komisjoniga.
  • Garanteerida, et projektis arvestataks soolise võrdõiguslikkuse printsiibiga.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024