Tööpakett nr 3

Tööpakett 3 (TP3): hinnang mulla elurikkusele Euroopa maaviljelussüsteemides


Juht: EV-ILVO (Belgia). L. Waeyenberge.

Juhti asetäitja: LUKE (Soome)

Põhieesmärk on luua SoildiverAgro projekti käigus lähtekoht, mille põhjal elurikkust hinnata, määrates erinevate Euroopa põllumaade elurikkuse praegune seisund Euroopa suuremates pedoklimaatilistes regioonides seoses kliimatingimustega, mullaomadustega, maaviljeluse ja majandamissüsteemidega.

Tulemusi kasutatakse lähtekohana mulla elurikkusega seotud eesmärkide kindlaks määramisel (TP7).

Erieesmärgid on:

  • Tekitada konsortsiumi ulatuses ühine raamistik, selleks et standardiseerida proovide võtmise ja töötlemise, andmehõive, andmesalvestuse/-jagamise ja andmeanalüüsi toiminguid.
  • Revideerida seniseid teadmisi mullaorganismide ja mullaloomastiku mitmekesisuse seisundi kohta suuremates Euroopa pedoklimaatilistes põllumajanduspiirkondades.
  • Katseliselt hinnata mulla elurikkuse, mullaomaduste ja kliimatingimuste vahelist seost.
  • Katseliselt hinnata elurikkuse erinevust pikaajalistes viljelussüsteemides erineva põlluharimisviisi puhul (tavapärane ja mahe) Euroopas.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024