Tööpakett nr 6

Tööpakett nr 6 (TP6): keskkondlik ja sotsiaalmajanduslik hinnang mulla elurikkuse majandamisele ja säilitamisele


Juht: LUKE (Soome). E. Pouta

Juhi asetäitja: Thünen-Institute (Saksamaa)

TP6 üldeesmärk on anda testitud maaviljelustavadele ja taimekasvatussüsteemidele, mis suurendavad mulla elurikkust agroökosüsteemides, teiste tööpakettide tulemuste põhjal majanduslik ja sotsiaalne hinnang. Peale ökoloogiliste aspektide ja sotsiaalse kasu vaatlemise pööratakse erilist tähelepanu lõppkasutajate vajadustele majandusliku tasuvuse mõttes, tootjate kasumlikkusele ja turunõudmistele. Majandusliku ja ökoloogilise süsteemi suhe on teada-tuntud ja selle aluseesmärk on anda selle suhte säästvaks majandamiseks teadmisi.

Erieesmärgid on:

  • Esitada lahendus, mis tooks kasu ja keskkonnaväljundite kulutusi (näit. muutused süsiniku sidumises, elurikkuses, saastamises, erosioonis ja kasvuhoonegaaside heites), mis on seotud testitud maaviljelustavadega ning kättesaadav otsustusprotsessis.
  • Esitada eelmiste TP-de tulemustele tuginedes integreeritud hinnang põllumajandustootjate otsestele majanduslikele tuludele, kuludele ja riskidele, mis on seotud iga maaviljelustavaga igas pedoklimaatilises piirkonnas, arvestades erinevusi taimede saagikuses, masinakütuses, väetistes, taimekaitsevahendites, vees, energias, tööjõus jne.
  • Esitada terviklik arusaam takistustest ja lahendustest, mis puudutavad mulla elurikkuse suurendamist, keskendudes viljelusviisi valiku sotsiaalsetele, kultuurilistele ja ühiskondlikele teguritele.
  • Esitada integreeritud hinnang kuludele ja tuludele ühiskonna tasemel, et hõlbustada vajalikke strateegiamuutusi, mis viiksid testitud viljelustavade laiemale rakendamisele.
  • Edastada koondteavet sotsiaalmajanduslike tulude ja riskide kohta, mis on seotud hinnatud tavadega pedoklimaatiliste piirkondade vahel, kaasa arvatud teostatavus, kasutatavus, pikaajalise säästvuse aspektid.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024