EV-ILVO

EV ILVO teostab rahvusvahelist, multidistsiplinaarset ja innovatiivset teadustööd, mille sihiks on majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik põllumajandus ja kalandus deviisi all talust toidulauani. Oma teadustöö kaudu akumuleerib EV ILVO alus- ja rakendusteadmisi, mis on oluline toodete ja tootmismeetodite täiustamiseks, lõpp-produktide kvaliteedikontrolliks ja ohutuseks ning poliitikavahendite arendamiseks, mis oleksid aluseks sektori arengule ja maapiirkondade põllumajanduspoliitikale. Selleks tehakse koostööd erinevate osapooltega, kaasa arvatud Belgia ja rahvusvahelised ülikoolid, teadusasutused, poliitikakujundajad, erafirmad, valitsusasutused ja valitsusvälised asutused, talunike ühendused jne.

Veebileht

 

Lieven Waeyenberge

ILVO vanemteadur, kel on eriteadmised taimedel parasiteerivate ja entomopatogeensete nematoodide molekulaardiagnostika. Sellega seoses on ta teinud koostööd mitme rahvusvahelise teadlasrühmaga, selleks et lahendada diagnostikaprobleeme. Paar aastat tagasi nihkus ta huviorbiiti amplikon-sekventsimine (järgmise põlvkonna sekventsimismeetod) eesmärgiga iseloomustada mulla nematoodikooslusi. Nematoodikooslusi peetakse ökosüsteemi tervise võimekateks bioindikaatoriteks.

Projektijuhtimise ja teadusnõukogu liige, Kesk-Atlandi regiooni koordinaator ja TP3 juht. Lisaks tegev TP2-s, TP4-s, TP5-s, TP7-s ja TP8-s.

Lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Veebileht

 

Jane Debode

Taimepatoloog biotehnoloogia – põllumajanduse doktorikraadiga (Genti ülikool, 2005). Käesoleval ajal on ta vanemteadur ILVO taimeteaduste osakonnas ja keskendub mulla mikrobioloogia uurimisele seoses taimetervisega ja mulla kaudu levivate haiguste integreeritud taimekaitset. Ta oskab kasutada mulla mikrobioloogia uurimiseks mitmeid meetodeid, kaasa arvatud fosfolipiidsete rasvhapete analüüs (PLFA) ja molekulaarmeetodid (DNA metabarkodeerimine, kvantitatiivne polümeraasi ahelreaktsioon qPCR, …).

Projekti teadusnõukogu liige ja tegev TP4-s ja TP8-s.

Jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Veebileht

 

Hilde Wustenberghs

Integreeritud taimekasvatuse jätkusuutlikkuse uurija ILVO sotsiaalteaduste üksuses, kel on aastatepikkused kogemused põllumajanduse keskkonna- ja majandusindikaatorite uurimisel, nii riiklikul/regionaalsel kui ka farmi tasandil. Tema teadustöö hõlmab näitajate kogumit säästvaks taimekaitseks, DISCUSSi ja jätkusuutlikkuse hindamise meetodite rahvusvahelisi uuringuid. Ta kasutab kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid.

Projekti eest vastutav TP6-s (integreeritud mõjuhinnang farmi tasandil) ja on tegev TP2-s.

hilde.wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Veebileht

 

Jo Bijttebier

ILVO sotsiaalteaduste üksuse vanemteadur, uurimisvaldkond põllundusettevõtete arendus, kogemused kaasavate õpiprotsesside ja teadmuse koosloome alal ning põllumajandusmeetmete kasutuselevõtu uurimisel. Käesoleval ajal on ta seotud mitme riikliku ja rahvusvahelise projektiga, mille fookuses on paljusid sidusrühmi kaasavad protsessid, selleks et virgutada teadmuse koosloomet ja innovatsiooni põllumajanduses. Ta oli tegev FP7 projektis 289782 CATCH-C, kus ta keskendus põllumajandustootjate käitumise sotsiaalpsühholoogilisele mõistmisele mulda parandavate meetodite kasutuselevõtul.

Vastutab mulla elurikkuse majandamise ja säilitamise keskkondliku ja sotsiaalmajandusliku hindamise eest ning osaleb talunike uudsete põllumajandustavade kasutuselevõtu valmiduse sotsiaalpsühholoogilisel analüüsil (TP6).

Jo.Bijttebier@ilvo.vlaanderen.be | Veebileht

 

Koen Willekens

Vanemteadur uurimisvaldkonnas “Taimekasvatus ja keskkond” ILVO taimeteaduste üksuses. Ta uurib teaduslikult mulla majandamist seoses sellega, kuidas see mõjutab taimede saagikust, mullakvaliteeti, toitainete kasutamise tõhusust ja süsinikusidumist. Ta sai doktorikraadi uurimuse eest “Lämmastiku dünaamika mulla majandamise ja mulla kvaliteediga seoses põlluköögiviljade viljeluses” Genti ülikoolist Belgas. Tal on aastatepikkused kogemused põllumajandusettevõttes kompostimise, selle protsessi ja komposti kvaliteedi hindamise alal.

Peamine isik, kes vastutab ILVO (TP5) välikatse korraldusliku poole, koordineerimise ja juhtimise eest.

koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be | Veebileht

 

Dieter Slos

Bioloog, kelle doktorikraad on bioloogias – nematoloogia alal (Genti ülikool, 2019). Tema doktoritöö keskmes oli seente viljakehades leiduvate nematoodide taksonoomia ja nematoodide spermatogenees. Tal on elav huvi (nematoodide) taksonoomia, elurikkuse uurimise ja bioinformaatika vastu. Käesoleval ajal on ta vanemteadur ILVO taimeteaduse üksuses, kus tema teadustöö fookuses on bioinformaatika. Tal on kogemused järgmistelt aladelt: nematoodide identifitseerimine, molekulaarmeetodid (DNA vöötkoodimine, PCR …) ning programmeerimine Shelli, R-i ja Pythoni keeles.

Tegev TP4-s.

dieter.slos@ilvo.vlaanderen.be | Veebileht

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024