luke

Soome loodusressursside instituut (Luke) on suuruselt teine teadusinstituut Soomes, mille tegevus edendab biomajandust ja loodusressursside säästvat kasutust. Meie strateegilised eesmärgid on seotud uute säästvate biotoodetega, digilahendustega, ringmajandusega ning tervislike ja kasumlike toiduainete tootmisega. Luke hõlmab kõiki põllumajandus- ja metsasaaduste aspekte ja selle suurepärased õpitingimused võimaldavad tegelda kogu tootmisahelaga, kaasa arvatud muld, põllukultuurid, keskkonnamõju ja majandus.

Veebileht

 

Krista Peltoniemi

Doktorikraadiga vanemteadur Krista Peltoniemi tegeleb mulla mikrobioomidega. Ta on uurinud mulla mikroobikooslusi (seened, bakterid, aktinobaktereid, metanogeensed arhed ja metanotroopsed bakterid), nende keskkonnamuutuste järgset mitmekesisust ja suhteid erinevates keskkondades. Projektides on tema põhiülesanne toimida Boreaalregiooni piirkondliku koordinaatorina kõigi Soome partnerite nimel, mis on Luke, Petla ja Tyynelä farm. Ta on tegev kõigis TP-des ja tema pädevust kasutatakse TP3-s ja TP5-s metsa mikrobioloogilises analüüsis.

Boreaalregiooni piirkondlik koordinaator, TP3 koordinaatori asetäitja.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

 

Eija Pouta

Professor Eija Poutal on laialdased kogemused avalike hüvede väärtuse uurimisel. Avalikud hüved hõlmavad põllumajandusmaastikku, elurikkust ja loodushoiust tulenevat kasu. Ta on avaldanud üle 60 eelretsenseeritud artikli peamistes ressursimajandust ja planeerimist käsitlevates ajakirjades, mis keskenduvad põhiliselt turuvälisele hindamisele. Ta juhatab TP6 ja aitab analüüsida mulla elurikkuse parandamise kulusid ja tulusid majanduslikus mõttes, samuti põllumajandustootjate käitumist.

Vastutav TP6 projekti eest.

+358 50 343 9834 | eija.pouta@luke.fi

 

Visa Nuutinen

Vanemteadur (PhD) Visa Nuutinen on spetsialiseerunud põllumulla vihmausside ökoloogiale ja käitumisele ja põllumulla kvaliteedi pikaajalistele uuringutele. Soildiver Agro projektis on ta peamiselt tegev mullafauna uurimisel.

Ülesanded in TP2-s, TP3-s ja TP5-s.

+358 29 532 6407 | visa.nuutinen@luke.fi

 

Sari Iivonen

Doktor (PhD) Sari Iivonen on Soome mahepõllunduse uurimisinstituudi direktor ja tal on pikaajalised kogemused mahepõllunduse ja agroökoloogiliste toitainete kasutamise ja kahjuritõrje meetodite alal, samuti teadusteabe tootjatele edastamise alal. Ta osaleb TP8 ja TP2 planeerimisel ja teabe edastamisel.

Ülesanded TP2-s ja TP8-s.

+358 29 532 2882 | sari.iivonen@luke.fi


 

Sannakajsa Velmala

Teadur Sannakajsa Velmala, PhD, on taimefüsioloogia ja mullaökoloogia eriteadlane. Tema teadustöö hõlmab puude ja põllukultuuride ekto- ja endomükoriisat ning juureuuringuid. Käesoleval ajal on ta mahepõllul sibulaga seotud mükoriisade põhiuurija. Tema panus SoildiverAgro projekti on mulla mikrobioloogia alased ülesanded TP3-s ja TP5-s.

Ülesanded TP3-s ja TP5-s.

+358 29 532 2580 | sannakajsa.velmala@luke.fi

 

Hannu Fritze

Professor Hannu Fritze on huvitatud mulla mikroobikoosluste struktuurist seoses maakasutuse muutumisega kõrgmetsa mineraalmaal, samuti turvasmullal. Tema kolmekümne uurimisaastaga kogunenud teadmised on nüüd rakendust leidnud ka erineva maaviljelusega põllumuldadel. Ta teeb kaastööd planeerimisel ja empiiriliste uuringute läbiviimisel TP3-s ja TP5-s.

Ülesanded TP3-s ja TP5-s.

+358 295 32 5416 | hannu.fritze@luke.fi

 

Taina Pennanen

Juhtteadlane (PhD) Taina Pennanen on mulla mikrobioloogia ekspert ja keskendunud sümbiootiliste seente mitmekesisusele ja ökoloogiale, eriti taime geneetilise variatsiooni vaatepunktist, peremeestaime resistentsusele patogeenile ja kasvumäärale. Tema töö eesmärk on ka seente praktiline kasutamine seemikute tootmisel. Tema peamine tegevusvaldkond SoildiverAgro projektis on mulla orgaaniline ja mikrobioloogiline analüüs TP3-s ja TP5-s.

Ülesanded TP3-s ja TP5-s.

+358 408 015 469 | taina.pennanen@luke.fi

 

Marleena Hagner

Vanemteadur (PhD) Marleena Hagner on mullaökoloog ja ökotoksikoloog ning asjatundlik mulla mikro- ja mesofauna (nematoodid, mikroartropoodid, valgeliimuklased) uurija. Ta on uurinud ka glüfosaatide mõju mulla ökosüsteemidele ja haljaskatuste funktsioneerimist Soome kliimatingimustes linnades. Tema peamine panus SoildiverAgro projekti on seotud mullafauna empiiriliste uuringute ülesannetega TP3-s ja TP5-s.

Ülesanded TP3-s ja TP5-s.

+358 295 323 270 | marleena.hagner@luke.fi

 

Hannu Känkänen

O científico sénior Hannu Känkänen, PhD, ten unha ampla experiencia en estudos de sistemas de cultivo e está especializado en cultivos de cobertura. Publicou 16 artigos revisados por pares e ao redor de 150 artigos populares. Realizou varios proxectos relacionados con cereais, leguminosas, sistemas de cultivo e cultivos de cobertura e captura. A súa principal contribución estará relacionada coa súa experiencia en cultivos de cobertura e rotación de cultivos en WP2 e WP5, e a difusión dos resultados en WP8.

Ülesanded TP2-s, TP5-s ja TP8-s.

+358 295 326 292 | hannu.kankanen@luke.fi

 

Antti Miettinen

Teadur Antti Miettinen, sotsiaalteaduse magister (majandus), on keskkonnaökonomist. Tema teadushuvi hõlmab põllumajanduse keskkonnakaitse meetmete kulutasuvust, ökosüsteemiteenuste majanduslikku väärtust alates põllumajandusest ja agronoomiast kuni väetamise keskkonnapõhise optimeerimiseni. Tema panus SoildiverAgro projekti hõlmab TP6: põllukultuuride majandamise majanduslike ja sotsiaalsete kulude ning mulla elurikkust suurendavate viljelussüsteemide hindamine.

Ülesanded TP2-s-s ja TP6-s-s.

+358 295 326 365 | antti.miettinen@luke.fi

 

Annika Tienhaara

Teadur (PhD) Annika Tienhaara on keskkonnaökonomist, kelle teadustöö keskendub keskkonnahindamisele.

Ülesanded TP6-s.

+358 295 326 735 | annika.tienhaara@luke.fi

 

Katri Joensuu

Teadur, teadusmagister (aiandusteadus) on doktorant, kelle teadustöö keskendub toidusüsteemide jätkusuutlikkusele. Tal on teadustöö kogemused toidu ja bioenergia tootmise süsteemide keskkonnamõjust, samuti toidukadudest ja -jäätmetest esmatootmisel. Ta osaleb TP6 keskkonnahindamisel.

Ülesanded TP6-s.

+358 295 326 691 | katri.joensuu@luke.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024