Tyynela

Tyynelä farm on Kaugu-Soomes asuv erafarm, mida juhatab Juuso Joona. Kvaliteetse toidu, sööda, ehitusmaterjali, toorme ja energia tootmiseks kasutatakse seal mahepõllundust. Tulevikus on sihiks võetud suurendada põllukultuuride mitmekesisust, töödelda ise tooteid, korraldada otsemüüki ja saavutada energiasõltumatus.

Veebileht

 

Juuso Joona

Juuso Joona (magistrikraad agrometsanduses) on agronoom, kes juhatab Tyynelä farmi ja katsetab mitmesuguseid mullatervist parandavaid meetodeid, keskendudes orgaanilise aine suurendamisele mullas ja ökoloogilistele põllumajandusmeetoditele, kaasa arvatud mitmekesine külvikord, toitainete taaskasutus ja sordisegude kasvatamine. Tema ülesanne on viia läbi boreaalne juhtumiuuring nr 14 “Pideva taimkatte võrdlus ümberpööramisega mullaharimisega nisupõldudel” TP5-s ja samuti anda oma panus TP8 tulemuste laiemale levikule.

Tyynelä farmi eest vastutav isik ja tegev TP5-s ja TP8-s.

+359 50 360 96 32 | juuso.joona@tyynelantila.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024