Sidusrühmad

SoildiverAgro on mitme osapoolega projekt, mis järgib 3 erineva rühma omavahelistel suhetel põhinevat metoodikat, mis on organiseeritud ja moodustatud mitme osapoole poolt, kaasamaks kordajaid kogu väärtusahela ulatuses:

 1. SoildiverAgro partnerid
  SoildiverAgro konsortsiumis on 22 partnerit 7 EL riigist.
 2. Väline nõuandekogu
  välise nõuandekogu (EAB) põhiülesanne on projekti edenemise hindamine ja tulevase töö kohta suuniste andmine. EAB kutsutakse osalema iga-aastastel üldkoosolekutel ja viimastel töötubadel.
 3. SoildiverAgro kogukond
  Põllumajandustootjad kaasatakse piirkondade kaupa (Vahemere, Lusitaania, Atlandi, Mandri, Nemoraalne, Boreaalne).

Selle strateegia eesmärk on tagada sidusrühmade tõhus kaasamine kogu SoildiverAgro eluea jooksul ja ka pärast seda. Nimelt, SoildiverAgros välja pakutud metoodika erinevate sidusrühmade kogukondade kaasamiseks ja töö korraldamiseks järgib mitut osalist hõlmavat lähenemisviisi (MAA) ja on osa SoildiverAgro tööplaanist koos teadustegevusega ning sellel on järgmised peamised eesmärgid:

 • Info liikuvuse parandamine teadlaste ja sidusrühmade vahel
 • Koos uute teadmiste loomine
 • Uurimistulemuste rakendamine
 • Interaktiivse ja nõudluspõhise innovatsiooni edendamine
 • Olulistele probleemidele või võimalustele keskendumine
 • Üksteist täiendavate teadmistega osapoolte jõudude ühendamine projekti tegevustes algusest lõpuni

Nende eesmärkide saavutamiseks hõlmab projekti tööplaan mitmeid sidusrühmi kaasavaid tegevusi (küsitlused, arutelurühmad, konsultatsiooni-/esitlustöökojad, välipäevad jne), mis nõuavad tugevat koordineerimist ja standardprotseduure, et võimaldada SoildiverAgro tehniliste eesmärkidega kooskõlas olev sujuv töö sidusrühmadega.

See metoodika on ette nähtud maatriksorganisatsiooni struktuurina, millel on kaks peamist mõõdet:

 • Geograafiline mõõde.- See struktuur käsitleb ‘’piirkondlikku koordinaatorit’’ (RC) kui vahendajat (järgides innovatsioonivahenduse kontseptsiooni, et võtta ühendust lõppkasutajatega ja kaasata erinevaid sidusrühmi, kattes kogu väärtusahela kohalikul/piirkondlikul tasandil (poliitikakujundajad, tööstus, tarbijad jne.) Töö katusorganisatsioonidega, nagu ühistud, ühendused jne, on võtmetähtsusega, et jõuda vajaliku hulga sidusrühmadeni.
 • Tehniline mõõde.- See struktuur koosneb “WP juhtidest (WPL)”, kes peavad suhtlema sidusrühmadega (piirkondlike kogukondade kaudu), et koguda teavet, kinnitada teavet, levitada tulemusi või lihtsalt andma teavet projekti tegevuste kohta. WP juhtidel on teaduslik vastutav roll sidusrühmadega vahetatava tehnilise info ettevalmistamisel.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024