Sidosryhmät

SoildiverAgro on monen toimijan hanke, joka pyrkii kolmen eri sidosryhmän väliseen suhteeseen ja viestintään, johon osallistuu useita koko arvokejtun toimijoita:

 1. SoildiverAgro-kumppanit
  SoildiverAgro-konsortioon kuuluu 22 kumppania 7:stä EU-maasta.
 2. Ulkopuolinen neuvottelukunta (EBA)
  Neuvottelukunnan päätehtävä on arvioida hankkeen edistymistä ja antaa ohjeita tulevaa työtä varten. EAB kutsutaan osallistumaan vuosittaisiin yleiskokouksiin ja työpajoihin.
 3. SoildiverAgro yhteisö
  Viljelijät sitoutetaan alueittain (Välimeri, Lusitania, Atlantin, Kontinentaalinen, Nemoraalinen, Boreaalinen).

Tämän strategian tarkoituksena on varmistaa sidosryhmien tehokas osallistuminen SoildiverAgro-hankkeeseen koko sen elinkaaren ajan ja sen jälkeen. SoildiverAgron lähtökohta eri sidosryhmäyhteisöjen ottamiseksi mukaan osaksi monitoimijuutta (Multi-Actor Approach =MAA-lähestymistapaa) on keskeinen osa SoildiverAgron työsuunnitelmaa ja tutkimustoimintaan, ja sillä pyritään seuraaviin päätavoitteisiin:

 • Tiedonvaihdon parantaminen tutkijoiden ja sidosryhmien välillä
 • Yhteisen uuden tiedon luominen
 • Tutkimustulosten käytännön hyödyntäminen
 • Interaktiivisten ja kysyntälähtöisten keksintöjen edistäminen
 • Keskittyminen todellisiin ongelmiin tai mahdollisuuksiin
 • Kumppanien, joilla on toisiaan täydentävää tietoa ja osaamista, yhdistäminen hankkeen toiminnassa alusta loppuun

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen työsuunnitelma sisältää useita toimintoja, joihin osallistuu suoraan joukko sidosryhmiä (kyselyt, keskusteluryhmät, konsultaatio-/esittelytyöpajat, pellonpiennarpäivät jne.), jotka edellyttävät vahvaa koordinointia ja suunnitelmallisuutta sujuvan ja tehokkaan sidosryhmätyöskentelyn varmistamiseksi SoildiverAgron tavoitteiden mukaisesti.

Tutkimusmenetelmät on suunniteltu matriisiorganisaatiorakenteeksi, jossa on kaksi pääulottuvuutta:

 • Maantieteellinen ulottuvuus.- Tämä rakenne on suunniteltu huomioiden ”aluekoordinaattorin” (RC) roolin avustajana (noudattamalla Innovation Brokering -konseptia, joka ottaa yhteyttä loppukäyttäjiin ja ottaa mukaan eri sidosryhmiä, jotka kattavat koko arvoketjun paikallisella/alueellisella tasolla (päättäjät, teollisuus, kuluttajat jne.) Yhteistyö kattojärjestöjen, kuten osuuskuntien ja yhdistysten kanssa on avainasemassa, kun halutaan tavoittaa asiaankuuluva joukko sidosryhmiä.
 • Tekninen ulottuvuus.- Tämä rakenne koostuu työpakettien (WP) vetäjistä (WPL), joiden on oltava vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa (alueellisten yhteisöjen kautta) tietojen keräämiseksi ja niiden varmistamiseksi, tuloksista tiedottamiseen tai yksinkertaisesti hankkeen toiminnoista viestimiseksi. WP-vetäjillä on tieteellinen vastuullinen rooli sidosryhmien kanssa vaihdettavan teknisen sisällön valmistelusta.

 

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024