Projekti

Projektin tiivistelmä

 
SoildiverAgron päätavoitteena on sellaisten uusien viljelykäytäntöjen ja -järjestelmien käyttöönotto, jotka kohentavat maaperän geneettistä ja toiminnallista biologista monimuotoisuutta ulkoisten tuotantopanosten vähentämiseksi lisäämällä samanaikaisesti kasvien tuotantoa ja laatua, ekosysteemipalvelujen tuotantoa ja EU-maatalouden vakautta ja kestävyyttä. Pitkän aikavälin näkökulmasta kyse on kasvien tuotannon, biologisen monimuotoisuuden sekä paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti olennaisten ekosysteemipalvelujen välisen synergian edistämisestä.

Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimme 90 viljelyjärjestelmää yhdeksällä eri ilmasto- ja maaperäalueella (jotka kattavat 86 prosenttia 28 EU-maan alueesta) Euroopassa, minkä lisäksi kuuden ilmasto- ja maaperäalueen osalta suunnitellaan ja toteutetaan 15 kenttäkoetutkimusta. Painopiste tulee olemaan innovatiivisissa viljelykäytännöissä, jotka perustuvat maaperän mykorritsaan ja kasvien kasvua edistäviin bakteereihin (mukaan lukien uusien kaupallisten tuotteiden kehittäminen ja testaus), maaperän organismien (kuten sienirihmastoa syövien organismien) asianmukaiseen hoitoon, sopivien viljelykiertojen soveltamiseen, monipuoliseen viljelyyn ja sekaviljelyyn, tuholaishälytysjärjestelmien kehittämiseen, ravinteita sitovien kerääjäkasvien käyttöön, houkutuskasvien hyödyntämiseen tuholaisten torjunnassa, maanparannuskasvien kaltaisten sivutuotteiden käyttöön ja riittävien maanmuokkausjärjestelmien soveltamiseen.

SoildiverAgron-tuotoksissa huomioidaan:

  1. Maaperän biologisen monimuotoisuuden lisääminen
  2. Tuholaisten/tautien esiintyvyyden vähentäminen
  3. Kasvien kasvun ja kehityksen parantaminen
  4. Sadon määrien ja laadun parantaminen
  5. Tuotantopanosten (lannoitteiden, torjunta-aineiden, kastelun, polttoaineiden) vähentäminen
  1. Maan viljavuuden lisääminen
  2. Maaperän pilaantumisen vähentäminen
  3. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja
  4. Maaperän hiilensitomiskyvyn parantaminen
SoildiverAgro Overall View

Maaperän biologista monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden nopean käyttöönoton varmistamiseksi kehitetään parempia menetelmiä ja käytänteitä, myös seurantaa varten.

Onnistuneet viljelykäytännöt analysoidaan myös ympäristöllisestä, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Operatiiviset monimuotoisuustavoitteet määritellään ja nykyisten EU-säädösten päivitystä varten kehitetään parhaat maatalouskäytäntöjen strategiat ja välineet.

Projektin onnistumisen kannalta keskeinen toimenpide on tuotetun tutkimustiedon hyödyntäjien eli loppukäyttäjien riittävä hankkeeseen sitouttaminen, koska viljelijät eivät ota käyttöön maaperän biologista monimuotoisuutta parantavia viljelyjärjestelmiä ja -käytäntöjä, ellei heille havainnollisteta, miten riittävä maaperän monimuotoisuuden ylläpito liittyy sosioekonomiseen kannattavuuteen.

 

SoildiverAgro on jaettu neljään eri vaiheeseen ja kahdeksaan työpakettiin. Eri tavoitteiden saavuttamiseksi SoildiverAgron kesto on 60 kuukautta.Tämä kesto on tarpeen, sillä joitakin ehdotetuista viljelykäytännöistä ja -järjestelmistä ei ole vielä kehitetty, ja tasalaatuisten tuotosten saavuttaminen vaatii useamman satokauden tarkastelun.

Lisäksi maaperän biologisen monimuotoisuuden kytkeminen monitieteiseen ja päätöksentekoprosessiin, jossa on useita toimijoita vaatii paljon aikaa, jotta voidaan varmistaa kaikkien toimijoiden riittävä sitoutuminen.

SoildiverAgro Work Structure

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024