Taustatietoa

Nykytilanne
Tietoa on vielä vhän maatalousmaiden maaperien biologisesta monimuotoisuudesta EU:n eri ilmasto- ja maaperäalueilla sekä sen roolista satojen tuotannossa on vain vähän.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Maaperän biologisen monimuotoisuuden arviointi eri ekologisilla tasoilla suhteessa maaperään, ilmastoon ja viljelyjärjestelmissä. Maaperän monimuotoisuuden ja satojen välisen suhteen arviointi.

Nykytilanne
Standardoituja menetelmiä maaperän biologisen monimuotoisuuden kokonaisarviointia ja seurantaa varten ei ole saatavilla.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Herkkien ja edustavien menetelmien kehittäminen eurooppalaisten viljelymaiden maaperän mikrobien ja eliöstön monimuotoisuuden arvioimiseksi.

Nykytilanne
Vaikka kasvien kasvua edistävien mikro-organismien lisäämiseen on kannustettu satojen kasvattamisen vuoksi, sen vaikutuksesta kotoperäisiin mikrobiyhteisöihin ja evoluutioon tiedetään vain vähän.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Arvioidaan, mikä vaikutus kasvien kasvua edistävien mikro-organismien lisäämisellä on maaperän geneettiselle ja toiminnalliselle biologiselle monimuotoisuudelle ja seurataan sen todellista vaikutusta maaperän kotoperäisiin organismeihin.

Nykytilanne
Maaperän mikrobien sekä kasvien terveyden, kasvun ja kehityksen välisistä mekanismeista ja vuorovaikutuksesta on saatavilla vain vähän soveltavaa tietoa.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Maaperän mikrobien käytön soveltaminen viljelyssä, joka edistää kasvien kasvua ja suojaa niitä tauteja vastaan. Kehitetään tuotteita, jotka perustuvat maaperän mikrobien muokkaukseen.

Nykytilanne
Kasvien ja mikrobien vuorovaikutuksen vähäinen käyttö ravinnetuotantopanosten vähentämisessä sekä viljelykiertojen, monilajisen viljelyn ja sekaviljelyn vähäinen kehittäminen.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Kehitetään uusia monipuolisia viljelyjärjestelmiä kastelun, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi.

Nykytilanne
Kerääjäkasvien vähäinen käyttö ravinteiden säilyttämisessä pellolla ensisijaisten viljelykasvien välissä ja vähäinen tällaista käyttöä koskeva tieto.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Selvitetään, parantaisivatko kerääjäkasvit maaperän rakennetta ja laatua ja edistäisivätkö ne maaperän biologista monimuotoisuutta vähentämällä ravinteiden ja hiilen hukkaa maaperästä.

Nykytilanne
Torjunta-aineiden käyttö infektioriskistä riippumattoman aikataulun mukaan.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Tuholaisvaroitusjärjestelmien kehittäminen ja mallinnus torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Nykytilanne
Houkutuskasvien vähäinen käyttö monilajisessa viljelyssä ja tuholaistorjuntaan käytettävissä kierroissa.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Torjunta-aineiden käytön vähentäminen, satokasvien terveyden parantaminen ja maaperän biologisen monimuotoisuuden parantaminen houkutuskasvien avulla.

Nykytilanne
Vähäinen tieto sivutuotteiden käytön potentiaalista maaperän biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi eurooppalaisessa maataloudessa.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Löytää soveltuvia orgaanisia aineita teollisuuden sivutuotteista, joilla olisi potentiaalia maaperän parannusaineistan ja jotka edustaisivat ensimmäistä askelta uudessa lannoitusmenetelmässä, joka parantaa maaperän biologista monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä.

Nykytilanne
Tiedon puute maaperän biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tuottamisen tai viljelykäytäntöjen välisestä vuorovaikutuksesta.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Tiedon tuottaminen maaperän geneettisen ja toiminnallisen biologisen monimuotoisuuden vaikutuksista maatalousmaiden tuottamiin ekosysteemipalveluihin.

Nykytilanne
Maaperän biologisen monimuotoisuuden hoidon ympäristö- ja sosioekonomisista vaikutuksia eurooppalaisilla maatalousalueilla ei juurikaan ole arvioitu.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Maaperän biologisen monimuotoisuuden hyödyntämiseen ja suojeluun perustuvien viljelykäytäntöjen kustannusten ja hyötyjen kvantifiointi tilojen kannattavuudelle, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Nykytilanne
Olemassa olevaa tietoa maaperän biologisen monimuotoisuuden hoidon hyödyistä tuotantopanosten vähentämisessä sekä kasvien kasvun ja terveyden edistämisessä ei ole juurikaan levitetty.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Peltokokeet lisäävät loppukäyttäjien tietoa maaperän biologisen monimuotoisuuden hyödyistä torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön vähentämisessä sekä satojen kasvun, terveyden ja/tai arvon lisäämisessä.

Nykytilanne
Tutkimuslaitosten tuottama tieto siirtyy hitaasti loppukäyttäjille, eikä monissa tapauksissa saavuta heitä lainkaan.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Projektissa tuotettu tieto siirretään suoraan loppukäyttäjien jatkuvan ja aktiivisen sitouttamisen avulla.

Nykytilanne
Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopian toimivuus monien maaperän ominaisuuksien kohdalla, mukaan lukien joidenkin mikrobiologisten ominaisuuksien osalta. Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopian käyttöä maaperän biologisen monimuotoisuuden ja geneettisen monimuotoisuuden arviointiin metagenomiikan ja uuden sukupolven sekvensoinnin avulla ei kuitenkaan ole vielä kehitetty.

SoildiverAgron keinot edistää nykytilaa
Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopian kalibrointi kemometrisen analyysin avulla mikrobiston geneettisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden arvioimiseksi sekä sukkulamatojen monimuotoisuuden ja biologisen monimuotoisuuden indeksit nopeana ja kustannustehokkaana välineenä maaperän nopean arviointiin ja seurantaan.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024