Kenttäkoe 6

Maaperän viljelystrategioiden vertailu maaperän laadun parantamiseksi samalla, kun minimoidaan fosforin ulkoinen tuotantopanos perunaviljelmillä

Keski-Atlantti (Belgia)

Ratkaistava ongelma
Kehitetään luomuviljelyjärjestelmien maaperän hoitostrategiat, joiden tavoite on sekä maaperän laadun ylläpito että fosforin tasapainoinen saatavuus.
Nykytilanne
Maaperän korkeasta fosforitasosta johtuva fosforin jatkuvasti helpompi saatavuus (valtaosassa flaamilaista maatalous- ja puutarhamaata) näyttää neutraloivan mikrobikannan toimintaa kasvien juuristossa. Erityisesti luomuviljelijät tukeutuvat tähän juuristossa tapahtuvaan mikrobikannan toimintaan kasvien syöttömekanismina. Tämän vuoksi maaperän hoitostrategioiden tulisi pyrkiä ehkäisemään ylimääräistä fosforia vähentämällä orgaanisen aineen ulkoista tuotantopanosta.
Tavoite
Tavoite on tutkia, missä määrin innovatiiviset strategiat, jotka myötävaikuttavat maaperän laatuun ja typen saatavuuteen, voisivat vähentää ylimääräistä fosforia tavalliseen maaperän hoitoon verrattuna.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Karjanlannan typpi-fosforisuhdetta ja hiili-fosforisuhdetta muokataan kompostoimalla karjanlantaa yhdessä ”ruskean” aineen (esimerkiksi luonnonsuojelualueilta saatavan ruohonleikkuujätteen) kanssa. Varastoituun karjanlantaan verrattuna yhteiskompostoidun karjanlannan vaikutus viljelyn tuloksiin ja maaperän laatuun arvioidaan kolmevuotisessa kenttäkokeessa, jossa molempia lannoitetuotteita käytetään toistuvasti. Samassa kokeessa sovelletaan kolmea eri viljelymuotoa peittokasviseoksiin, joita kasvatetaan pääasiallisten satojen välissä kolmevuotisen kierron aikana. Tällä tulee olemaan vaikutus peittokasvien biomassan kehitykseen, jonka seurauksena hiilen ja typen tuotantopanokset, ja näin ollen mahdollisesti myös pääasiallisten satojen tulokset ja maaperän laatu, tulevat eroamaan toisistaan.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Tämä peltokoe havainnollistaa parhaat käytännöt maaperän viljavuuden kehittämiselle samanaikaisesti, kun fosforin tuotantopanos minimoidaan tai sitä tasapainotetaan lannoitetuotteilla.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024