Tavoitteet

SoildiverAgron erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

Objective_01

Tavoite 1

Tunnistaa maatalouden pääasialliset haasteet, jotka uhkaavat Euroopan tärkeimpiin kuuluvien viljelykasvien maaperän biologista monimuotoisuutta; sidosryhmien ja loppukäyttäjien vahvan osallistumisen avulla varmistetaan viljelijöiden ja sosiaalisten haasteiden realistinen tunnistaminen.
WP2

Objective_02

Tavoite 2

Laajentaa tietämystä maaperän mikro- ja makro-organismien geneettisestä ja toiminnallisesta monimuotoisuudesta ja niiden dynamiikasta eurooppalaisissa viljelymaissa sekä erilaisissa tuotantojärjestelmissä (tavanomaisissa ja luonnonmukaisissa) ja viljelykäytännöissä yhdeksällä eurooppalaisella ilmasto- ja maaperäalueella (86 prosenttia 28 EU-maan alueesta) sekä arvioida maaperän biologisen monimuotoisuuden, maataloustuotannon, maaperän ominaisuuksien, ilmasto-olosuhteiden ja viljelyjärjestelmien välisiä suhteita.
 WP3

Objective_03

Tavoite 3

Osallistua maaperän geneettisen ja toiminnallisen biologisen monimuotoisuuden (mikro- ja makro-organismien) arviointia, seuraamista ja operatiivista määrittelyä koskevien protokollien meneillään olevaan kehittämiseen.
 → WP4

Objective_04

Tavoite 4

Tunnistaa keskeisimmät mikro- ja makro-organismit ja arvioida maaperän organismien geneettisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden sekä i) kasvien terveyden, ii) kasvien kasvun ja kehityksen, iii) satojen määrän ja laadun, iv) ulkoisten tuotantopanosten (kastelun, torjunta-aineiden, lannoitteiden, polttoaineiden) vähentämisen ja v) muiden ekosysteemipalvelujen (maaperän viljavuus, maaperän pilaantumisen ehkäisy, maalevintäisten tuholaisten vähentäminen, kasvihuonekaasujen vapautumisen vähentäminen ja hiilensitomisen parantaminen) välistä vuorovaikutusta. WP3 WP5

Objective_05

Tavoite 5

Ehdottaa viljelykäytäntöjä ja -järjestelmiä, jotka parantavat osaltaan maaperän biologista monimuotoisuutta sekä kasvien tuotantoa ja laatua, vähentävät ulkoisten tuotantopanosten käyttöä ja edistävät muiden ekosysteemipalvelujen tuottamista EU:n eri ilmasto- ja maaperäalueiden agroekosysteemeissä
WP5

Objective_06

Tavoite 6

Arvioida ehdotettujen viljelykäytäntöjen ja -järjestelmien ympäristölliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset kustannukset, huomioiden loppukäyttäjien tarpeet ja tilojen kannattavuus (työpaketti 6) sen osoittamiseksi, että ehdotetut viljelykäytännöt ja -järjestelmät vähentävät osaltaan tuotantokustannuksia ja aikaansaavat korkealaatuisia tuotteita, joilla on suurempi taloudellinen lisäarvo. Tämä saavutetaan maaperän biologisen monimuotoisuuden asianmukaisella hoidolla, kun sadoista tulee kestävämpiä ja terveempiä ulkoisten tuotantopanosten käytön vähentyessä.

Objective_07

Tavoite 7

Määritellä biologisen monimuotoisuuden operatiiviset tavoitteet (toiminnalliset ryhmät, tiheys, aktiivisuus, toiminnallisten tai taksonomisten ryhmien/lajien runsaus, sekä hyödyllisten organismien tai taudinaiheuttajien runsaus) kenttäkokeista EU:n alueelliselle tasolle, ja kehittää parhaita maatalouden käytäntöjä, välineitä ja suosituksia, joilla edistetään maatalousmaiden biologista monimuotoisuutta ja EU:n kestävää maatalouspolitiikkaa.

Objective_08

Tavoite 8

Aloittaa perustavanlaatuinen muutos koko Euroopan viljelyjärjestelmissä siten, että tuotteet kasvavat biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaissa viljelymaissa. Tämä saavutetaan lisäämällä hyväksyntää, keskinäistä oppimista ja paikallista tietämystä tehokkaiden tiedonsiirtoprosessien avulla (tiedon viestintä-, levitys- ja hyödyntämisstrategia) ja sitouttamalla kaikki arvoketjussa olevat sidosryhmät (tutkijat, poliittiset päätöksentekijät, viljelijät, neuvojat, toimittajat ja maatalousteollisuus) useiden toimijoiden mallia noudattamalla.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024