Työpaketti 3

Työpaketti 3 (WP3): Maaperän biologisen monimuotoisuuden arviointi eurooppalaisissa viljelyjärjestelmissä


Vetäjä: EV-ILVO (Belgia). L. Waeyenberge.

Varavetäjä: LUKE (Suomi)

Päätavoite on luoda viitekehys biologisen monimuotoisuuden arvioinnille SoildiverAgro-hankkeen edetessä määrittelemällä biologisen monimuotoisuuden nykytila kaikilla Euroopan eri viljelymaiden suurimmilla ilmasto- ja maaperäalueilla suhteessa ilmasto-olosuhteisiin, maaperän ominaisuuksiin sekä viljely- ja hoitojärjestelmiin.

Tuloksia käytetään viitekehyksenä maaperän biologisen monimuotoisuuden tavoitetason määrittämiselle (työpaketti 7).

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Tuottaa konsortionlaajuinen yhteinen standardi näytteenotolle, näytteiden käsittelylle, tiedonhankinnalle, tiedon tallentamiselle ja jakamiselle sekä tiedon analysoinnille.
  • Käydä läpi olemassa oleva tieto maaperän mikro-organismien ja maaperäeliöstön monimuotoisuuden nykytilasta Euroopan suurimpien ilmasto- ja maaperäalueiden maatalousaloilla.
  • Arvioida kokeellisesti maaperän biologisen monimuotoisuuden, maaperän ominaisuuksien ja ilmasto-olosuhteiden välisiä suhteita.
  • Arvioida kokeellisesti maaperän biologisen monimuotoisuuden vaihtelua pitkän aikavälin viljelyjärjestelmissä (tavanomaisten ja luonnonmukaisten) erilaisilla Euroopan viljelyalueilla.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024