Työpaketti 6

Työpaketti 6 (WP6): Maaperän monimuotoisuuden hoidon ja suojelun ympäristö- ja sosioekonomisten vaikutusten arviointi.


Vetäjä: LUKE (Suomi). E. Pouta

Varavetäjä: Thünen-Institute (Saksa)

Työpaketin 6 (WP6) yleistavoite on tuottaa, muiden työpakettien tulosten perusteella, ympäristöön, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin perustuva arviointi testatuista viljelykäytännöistä ja -järjestelmistä, jotka parantavat maaperän biologista monimuotoisuutta agroekosysteemeissä. Ekologisten näkökulmien ja yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi tarkastellaan erityisesti loppukäyttäjien tarpeita, huomioiden erityisesti taloudellinen toteuttamiskelpoisuus sekä tuottajien kannattavuus- ja markkinavaatimukset. Taloudellisen ja ekologisen järjestelmän välinen suhde otetaan huomioon, ja perimmäinen tavoite on tuottaa tietoa tämän suhteen kestävään hoitoon.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Tuottaa menetelmä, joka saattaa testattuihin viljelykäytäntöihin liittyvät ympäristötuotosten hyödyt ja kustannukset (kuten vaihtelut hiilensitomisessa, biologisessa monimuotoisuudessa, pilaantumisessa, eroosiossa ja kasvihuonekaasujen vapautumisessa) päätöksenteon saataville.
  • Tuottaa aikaisempien työpakettian tuotoksia hyödyntämällä integroitu arvio välittömistä taloudellisista hyödyistä, kustannuksista ja riskeistä liittyen kuhunkin viljelykäytäntöön kunkin ilmasto- ja maaperäalueen viljelijälle, huomioiden vaihtelut sadon määrässä, koneiden kuluttamassa polttoaineessa sekä lannoitteiden, torjunta-aineiden, veden, energian, työvoiman jne. käytössä.
  • Tuottaa kokonaiskuva maaperän biologista monimuotoisuutta parantavien viljelykäytäntöjen toteuttamisen esteistä ja ratkaisuista keskittyen viljelykäytäntöjen valinnan taustalla oleviin yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja institutionaalisiin tekijöihin.
  • Tuottaa integroitu arvio kustannuksista ja hyödyistä yhteiskunnan tasolla sellaisten välttämättöjen muutosten edistämiseksi maatalouspolitiikassa, joita tarvitaan testattujen viljelykäytäntöjen laajempaa käyttöönottoa varten.
  • Tuottaa yhdistelmätietoa arvioituihin käytäntöihin liittyvistä sosioekonomisista hyödyistä ja riskeistä – mukaan lukien toteuttamiskelpoisuus, käytettävyys, pitkän aikavälin kestävyysnäkökohdat – eri ilmasto- ja maaperäalueiden välillä.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024