Vigon yliopisto (UVigo)

Vigon yliopisto (UVigo) on julkinen koulutus- ja tiedeinstituutio, joka perustettiin vuonna 1990.

Sen 27 tiedekuntaa on jaettu kolmeen kampukseen (Vigo, Ourense ja Pontevedra); ne kaikki sijaitsevat Galician eteläosassa ja lähellä Galician ja Portugalin rajaa. Nykyään yli 30 000 opiskelijaa on ilmoittautunut tähän yliopistoon ja siellä toimii yli 1000 professoria akateemisesta henkilökunnasta. Koulutus on kuitenkin vain yksi tämän yliopiston tehtävistä. Vahvan ja intensiivisen tutkimustyön kehittäminen ympäristö- ja maatalouselintarvikealalla on yksi yliopiston strategisista tavoitteista yhdessä Ourensen vesikampuksen kanssa.

Verkkosivusto

 

Carmen Seijo Coello

Carmen Seijo on professori Vigon yliopistossa (Espanja). Hänen tutkimustoimintansa projektissa koskee aerobiologiaa käyttävien päätöksentekojärjestelmien parantamista, sienitautien torjunnan vähentämistä maatalouskasveissa ja ympäristövahinkojen välttämistä.

mcoello@uvigo.es

 

David Fernández Calviño

Tutkija Vigon yliopiston kasvibiologian ja maaperätieteiden laitoksella. Hänellä on kandidaatin tutkinto maa- ja metsätaloudessa (2001 ja 2004) ja tohtorintutkinto maaperätieteissä (2008). Hänen tutkimusosaamisalueitaan ovat maaperän laatu, epäorgaanisten ja orgaanisten epäpuhtauksien dynamiikka ja maaperän biokemia ja mikrobiologia.

Projektikoordinaattori, projektin johtokunnan jäsen, tieteellisen toimikunnan jäsen ja WP1 työpaketin vetäjä.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

 

Elena Rivo López

Liiketalouden tohtori Elena Rivo-López on apulaisprofessori Vigon yliopiston yritysjärjestely- ja markkinointiosastolla. Hänen tutkimuksensa keskittyy perheyritysten tutkimiseen monista näkökulmista: kiertotalous, arvojen luominen, hallinnointi, yritysten sosiaalinen vastuu, sukupuolinäkökulma, rahoitus, henkilöstöresurssit, yrittäjyys, perhetoimisto jne. Tämä perheyritykseen liittyvä toiminta ei rajoitu yksinomaan julkaisualaan; Vigo-yliopiston perheyrityksen puheenjohtajana ja apulaisjohtajana hän järjestää myös seminaareja, työpajoja, ja johtaa perheyritystoiminnan tutkintoprojekteja. Hän on mukana tyäpaketissa WP6.

+34 988 368 734 | rivo@uvigo.es

 

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz on apulaisprofessori (UVIGO). Hänen tutkimuksensa tarkoituksena on arvioida maaperän toimintojen, lähinnä ihmistoiminnan lisääntymisen seurauksena tapahtuvia fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista riippuvia muutoksia, , joka johtaa maaperän pilaantumiseen sellaisten epäpuhtauksien kuten raskasmetallien, torjunta-aineiden seurauksena. Hän on mukana erilaisissa tehtävissä työpaketeissa WP7 ja WP8.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

 

Manuel Arias Estévez

Professori Kasvibiologian ja maaperätieteen laitoksella (Vigon yliopisto). Hän on mukan työpaketeissa WP1, WP3 ja WP5. Hän vastaa maaperän yleisestä luonnehdinnasta ja maaperän pilaantumisesta.

+34 988 368 899 | mastevez@uvigo.es

 

María Fernández González

Tohtorintutkinto elintarviketieteessä ja tekniikassa, Vigon yliopisto, Espanja, 2011. Rypäleen viiniköynnösten ja oliivikasvien aerobiologian ja fenologian tutkimus, ilmastonmuutoksen vaikutus viljelykasveihin ja lajeihin, kasvien kasvinsuojelutila ja ennustavat mallit viljelykasvien fenologisten vaiheiden alkamisesta ja rypäleen sadon ennustaminen.

Hän on mukana työpaketeissa WP2 ja WP5.

+34 988 368 912 | mfgonzalez@uvigo.es

 

María Jesús Iglesias Briones

Maria J.I. Briones (biotieteiden tohtori) on tällä hetkellä eläinbiologian professori Vigon yliopistossa (Espanja), ja hän kiinnittää erityistä huomiota maaperän toiminnalliseen rooliin maan ekosysteemeissä ilmastonmuutoksen yhteydessä. Erityisesti hän yrittää kvantifioida maaperän biologisen monimuotoisuuden muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia niiden hallinnoimiin ekosysteemipalveluihin (ts. Kestävä kasvintuotanto, maaperän hiilen sitominen, kasvihuonekaasujen hillitseminen, hydrologinen säätely). Tämän saavuttamiseksi hän on kehittänyt vankan tutkimusprofiilin eri maaperän organismien taksonomiasta ja ekologiasta.

mbriones@uvigo.es

 

Miguel Fernández Calviño

Metsätekniikan insinööri Santiago de Compostelan yliopistosta, luonnontieteiden ja tekniikan maisteri maatalouden elintarvikkeista ja ympäristöstä Vigon yliopistosta. Työskentelee parhaillaan SoilDiverAgro-projektissa Vigon yliopistossa.

miguel.fernandez.calvino@gmail.com

 

Miguel Rodríguez Méndez

Tohtori taloustieteestä, ja hän tarjoaa ympäristötieteen asiantuntemusta energiasta ja ilmastonmuutoksesta sekä kiertotalouskysymyksistä: resurssitehokkuusindikaattorit yrityksille, sektoreille tai maille (esim. Intensiteetti, tuottavuus, kiertotaso). Hän tarjoaa myös asiantuntemusta ympäristöarvioinnista kustannus-hyötyanalyysin avulla (esim. LCA: n arvioima ympäristövaikutusten taloudellinen arviointi). Lopuksi hän on asiantuntija ympäristöpolitiikassa (esim. CGE, ekonometria jne.) ja vaikutusten ja suunnittelun taloudellisessa mallinnuksessa. Hän on mukana työpaketissa WP6.

+34 988 368 760 | miguel.r@uvigo.es

 

Mónica Villanueva Villar

Taloustieteiden tohtori Mónica Villanueva Villar on apulaisprofessori Vigon yliopiston finanssitalouden ja kirjanpidon laitoksella, jossa hän kehittää opetustaan sekä perustutkinto- että jatko-opinnoissa. Hän on erikoistunut perheyrityksiin ja kiertotalouteen sekä osallistunut julkisissa puheluissa rahoitettuihin hankkeisiin sekä julkaissut julkaisuja lehdissä, kirjoissa, osallistunut kongresseihin, järjestänyt kursseja ja esityksiä eri tahoissa. Tällä hetkellä hän osallistuu myös kiertotaloushankkeisiin. Hän on mukana WP6: ssa SoildiverAgrossa. Liiketalouden ja johtamisen tutkinnon koordinaattori liiketalouden ja matkailun tiedekunnassa (Vigon yliopisto), huhtikuusta 2019 lähtien.

monicavv@uvigo.es

 

Paul Swagemakers

Paul Swagemakers on Vigon yliopiston soveltavan taloustieteen laitoksella, ja hänellä on tohtorintutkinto yhteiskuntatieteistä Wageningenin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa ovat kiertotalous, maatalous ja maaseudun kehittäminen kiinnittäen erityistä huomiota luonnonvarojen hallintaan ja sosiaaliseen innovaatioon. Hän on mukana maaperän biologisen monimuotoisuuden hallinnan ja säilyttämisen ympäristö- ja sosioekonomisessa arvioinnissa.

+34 988 368 773 | paul.swagemakers@uvigo.es

 

Nadin Ozceli

Kiertotalouden tohtorikoulutettava taloustieteellisessä tiedekunnassa Vigon yliopistossa (Espanja). Tärkein tutkimuskohde on arvioida resurssitehokkuusindikaattoreita, erityisesti vesitehokkuusindikaattoreita, elintarviketeollisuuden politiikan kehittämiseksi ja antaa ohjeet veden tehokkuuden parantamiseksi kiertotaloudessa. Hän on mukana työpaketissa WP6.

nozcelik@uvigo.es

 

Raquel Vázquez Blanco

Tutkinto kemiassa Santiago de Compostelan yliopistossa maatalous- ja ympäristötieteissä ja teknologiassa. Väitöskirjatutkija Vigon yliopistossa aiheena maanperän saastuminen.

+34 607 331 422 | raquel.vazquez.blanco@uvigo.es

 

Paula Pérez Rodríguez

Tohtorintutkino maaperätutkimuksessa ja tutkijatohtorina Vigon yliopistossa. Tärkeimmät tutkimuskohteet keskittyvät ravinteiden ja epäpuhtauksien, sekä orgaanisten että epäorgaanisten saasteiden tutkimiseen kasvi-juuristo-maaperä-systeemissä. Orgaanisten epäpuhtauksien hajoamismekanismit ja ravinteiden kierron vuorovaikutukset, joita tutkitaan stabiilien isotooppien avulla. Mukana työpaketeissa WP2, WP3 ja WP5.

paulaperezr@uvigo.es

 

Olga Escuredo Pérez

Professori Vigon yliopistossa. Tärkeimmät tutkimuslinjat perustuvat mehiläistuotteiden fysikaalis-kemialliseen karakterisointiin ja kasvitieteelliseen alkuperään, päätöksentekojärjestelmiin osana satokasvitautien hallintaa ja elintarviketuotteiden laadun arviointiin NIR-tekniikkaa käyttäen.

+34 988 387 076 | oescuredo@uvigo.es

 

Manuel Conde Cid

Tutkinto ympäristötieteistä ja tällä hetkellä tohtorikoulutettava Vigon yliopistossa. Tutkimuskokemusta maaperän kemiasta, ympäristössä syntyvistä epäpuhtauksista (erityisesti antibiootit) sekä orgaanisten ja teollisuusjätteiden hyödyntämisestä veden ja maaperän suojelusta sen kunnostamiseen.

+34 988 387 071 | manconde@uvigo.es

 

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Professori UVIGO:ssa. Hänen tutkimuksensa keskittyy aerobiologiaan, jota hyödynnetään lääketieteessä ja maataloudessa. Muita tutkimuskohteita ovat fenologia, kasvipatologia, ilmastonmuutos ja agronomia.

Projektissa hän osallistuu mallien ja biosensoreiden kehittämiseen sienitautien torjunnan vähentämiseksi viljelykasveissa ja itiökuormituksen vähentämiseksi ilmakehässä.

+34 988 387 193 | javirajo@uvigo.es

 

Flora Alonso Vega

Tutkinto biologiassa ja luennoitsija Vigon yliopiston kasvi- ja maaperätieteissä. Tutkimuskokemus maaperän resurssien arvioinnista keskittyen pääasiassa maaperän saastumiseen raskasmetallien seurauksena.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

 

Estefanía González Fernández

Ympäristötutkinto Vigon yliopistossa, myönnetty Galician autonomisen alueen vuoden 2015 poikkeukselliselle urapalkinnolle ja Vigon yliopiston lukuvuoden 2014/2015 ympäristötutkinnon loppututkinnon ylimääräiselle palkinnolle. Maatalouden elintarvike- ja ympäristötieteiden maisterin tutkinto Vigon yliopistosta. Tohtorikoulutettava Vigon yliopiston maatalous- ja elintarviketieteessä Professori luonnontieteellisessä tiedekunnassa Ourensen kampuksella (Vigon yliopisto) ympäristötieteissä ja -tekniikassa sekä aerobiologiassa espanjalaisen FPU-apurahan kautta tiede-, innovaatio- ja yliopistoministeriöstä. Tutkimuslinjat keskittyvät sienitautien integroituun tuholaistorjuntaan aerobiologisilla ja immunoentsymaattisilla menetelmillä sekä siitepölytutkimuksiin perustuvilla ennustavilla sadonkorjuumalleilla.

+34 988 368 912 | estegonzalez@uvigo.es

 

Diego Soto Gómez

Maatalouden ja elintarviketieteen tohtori Vigon yliopistosta.. Tutkimusta ympäristötieteistä, maaperän fysiikasta, huokoisista verkoista, tietokonetomografiasta, liuenneiden aineiden ja hiukkasten kuljetusmallinnuksesta, perkolaatioteoriasta ja fraktaalisuudesta. Mukana työpaketeissa WP1, WP3 ja WP8.

disoto@uvigo.es

 

Claudia Campillo Cora

Tohtorikoulutettava Vigon yliopistossa, jolla on ympäristötieteiden tutkinto ja maisterin tutkinto luonnontieteiden ja tekniikan maatalouden ja maatalouden alalta. Tutkimuskokemus maaperäbiologiasta ja -kemiasta, maaperän luonnehdinnasta, raskasmetalleista ympäristössä ja elintarviketeollisuuden jätteiden hyödyntämisestä.

+34 988 387 071 | ccampillo@uvigo.es

 

Alba Piña Rey

Maatalouden ja elintarvikkeiden tieteen ja tekniikan tohtoriopiskelija. Tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista viinirypäleisiin ja siirtymiin viininviljelyyn sopivilla alueilla ympäri maailmaa ottaen huomioon tekijät, kuten siitepölyn tuotannon vaihtelut, fenologiset ja aerobiologiset parametrit, jotka voivat vaikuttaa kasvien kasvuun ja kehitykseen tai sadon satoon ja laatuun.

Mukana työpaketeissa WP3 ja WP5.

+34 988 368 912 | apina@uvigo.es

 

Vanesa Santás Miguel

Biologian ja ympäristötieteiden tutkinto. Tohtorikoulutettava Vigon yliopistossa. Tärkein tutkimuslinja on maaperän mikrobiologinen maaperä, erityisesti bakteeriyhteisöt (bakteerien kasvu ja entsymaattinen aktiivisuus) ja uusien epäpuhtauksien vaikutus maaperän bakteereihin (erityisesti eläinten antibiootit).

+34 988 387 071 | vsantas@uvigo.es

 

Melissa Méndez López

Ympäristötieteiden tutkinto ja tällä hetkellä tohtorikoulutettava Vigon yliopistossa. Tutkimuskokemusta maaperän kemiasta ja kasvillisuuden ja maaperänäytteiden likaantumistasojen analysoinnista.

memendez@uvigo.es

 

Cris Álvarez Esmorís

Ympäristötieteiden tutkinto ja tohtorikoulutettava Vigon yliopistossa. Tutkimuskokemusta maaperän kemiasta ja ympäristön pilaantumisesta.

cralvarez@uvigo.es

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024