Impactos

Impactos esperados

Ampliar a base de coñecementos agro-ecolóxicos sobre os vínculos e a dinámica entre a biodiversidade e a produción agrícola.

A avaliación da biodiversidade en 9 rexións pedoclimáticas diferentes en toda Europa permitirá unha mellor comprensión dos efectos do clima, as características do  solo e do sistema de cultivo. Ademais, a análise xenética e funcional da biodiversidade dos  solos baixo diferentes xestións permitirá establecer relacións entre a presenza e distribución de organismos do  solo e a saúde do cultivo en diferentes áreas.

 

Ofrecer mellores prácticas baseadas en sistemas de produción (tanto convencionais como orgánicos) que combinen o apoio á biodiversidade coa creación de valor.

Un dos principais obxectivos do SoildiverAgro é desenvolver un manual de cultivos con xestións que promovan a biodiversidade, mantendo ou mellorando a produción e a calidade dos cultivos, mentres se reducen os custos. Isto lograrase mediante unha análise en profundidade da diversidade xenética e os aspectos socioeconómicos dos 15 casos de estudo. O manual de cultivos incluirá aquelas prácticas que promoven a biodiversidade e son rendibles para a sociedade.

 

Desenvolver métodos e ferramentas para valorar, avaliar e monitorear diferentes niveis de diversidade (a nivel xenético, de especies e de ecosistemas), así como os vínculos entre a agro-biodiversidade e os servizos do ecosistema

Desenvolveranse tres novos métodos para a análise da diversidade da fauna do  solo, ferramentas que facilitarán a avaliación e o control da biodiversidade no  solo. Estes métodos contribuirán á procura de vínculos entre a diversidade e: a saúde das plantas, o rendemento dos cultivos, a calidade e o valor, a redución de insumos, a fertilidade do  solo, a redución da contaminación, as emisións de gases de efecto invernadoiro e o secuestro de carbono.

 

Definir obxectivos operativos de biodiversidade desde o campo ata nivel rexional

Unha vez que se analizaron a biodiversidade e as características do  solo, as prácticas de cultivo, as condicións climáticas e a rendibilidade, determinaranse os obxectivos operativos da biodiversidade (grupos funcionais, densidade, actividade, riqueza e uniformidade de grupos/especies funcionais ou taxonómicos, e abundancia de organismos beneficiosos ou patóxenos).

 

Ofrecer estratexias e ferramentas para a xestión do  solo centradas na biodiversidade.

Desenvolveranse novas técnicas de xestión de cultivos para resolver os problemas e ameazas económicos, agronómicos e ambientais actuais nos agro-ecosistemas. Estas técnicas basearanse no uso de interaccións entre plantas e organismos, e o uso de fauna adaptada a cada rexión pedoclimática. O uso das prácticas de manexo propostas reducirá o uso de fertilizantes inorgánicos e pesticidas. Coa redución destes dous insumos, esperamos un aumento na biodiversidade do  solo, xa que normalmente estes engadidos teñen efectos prexudiciais nos organismos do  solo.

Dado que a toxicidade dos pesticidas dana principalmente a fauna do  solo, esperamos efectos positivos nas miñocas de terra e, por tanto, no crecemento das plantas. A introdución de rotacións de cultivos máis diversas, cultivos múltiples e inter-cultivos contribuirá a mellorar a biodiversidade do  solo, e esperaranse os mesmos resultados para o uso de sub-produtos orgánicos e industriais nos sistemas de cultivo.

 

Reducir a dependencia de insumos externos no manexo da planta a través de interaccións efectivas entre a planta e o  solo, e o uso de organismos do  solo.

As sinerxías entre plantas e organismos contribuirán á redución no uso de fertilizantes, pesticidas e combustible. Isto tradúcese nunha redución das importacións, mellora da saúde ambiental, mellora da micro e macro biodiversidade do  solo e redución dos custos de produción de cultivos. Por exemplo, o uso de micorrizas aumentará a protección das plantas contra pragas e enfermidades, e mellorará a absorción de fósforo por parte das plantas, contribuíndo á redución no uso de fertilizantes e pesticidas inorgánicos. A introdución de mellores rotacións de cultivos, cultivos múltiples e cultivos intercalados con leguminosas, cultivos trampa e cultivos de captura de nutrientes tamén reducirá o uso de fertilizantes inorgánicos e pesticidas. Ademais, o desenvolvemento de sistemas de alerta de pragas minimizará o uso de pesticidas e maquinaria, o que contribúe á redución de pesticidas e ao uso de combustible.

 

Impactos adicionais

As recomendacións proporcionadas polo SoildiverAgro serán útiles para integrar a conservación e a mellora da biodiversidade do  solo en políticas da UE, como a PAC, os programas de desenvolvemento rural, a estratexia de biodiversidade da UE, a estratexia temática do  solo, as regulacións de fertilizantes, a estratexia de bio-economía da UE, etc.

Durante o proxecto, ampliarase o coñecemento sobre o estado da biodiversidade do  solo na UE, desenvolveranse novos métodos para avaliar a biodiversidade do  solo e novas prácticas de xestión para reducir os problemas agrícolas. Estas prácticas entregaranse directamente aos usuarios finais a través das Comunidades de Profesionais, asegurando a rápida transmisión de información ao sector agrícola. A información sobre melloramento e manexo de cultivos tamén se compartirá a través de folletos, boletíns informativos, informes de investigación e traballos de investigación publicados en revistas internacionais revisadas por pares.

A creación e aplicación práctica de novos produtos favorecerá a creación de oportunidades para as PEME involucradas no SoildiverAgro, mentres que os agricultores terán novos produtos, sistemas e prácticas innovadoras para aumentar a produtividade da terra, mellorar a calidade do produto e reducir os custos asociados cos insumos agrícolas. Por tanto, a estabilidade do sector agrícola aumentará e fortalecerase, especialmente se os resultados do SoildiverAgro se incorporan ás políticas da UE.

A diminución da biodiversidade causada polo cambio climático só se pode deter con cambios substanciais nas políticas e a práctica. As técnicas que se desenvolverán e estudarán co SoildiverAgro están deseñadas para reducir a contaminación do  solo e aumentar a acumulación de carbono no  solo, e para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e o uso de pesticidas, fertilizantes, combustible, etc.

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024