Paquete de traballo 6

Paquete de traballo 6 (WP6): Avaliación ambiental e socioeconómica do manexo e conservación da biodiversidade do solo.


Líder: LUKE (Finlandia). E. Pouta

Líder suplente: Thünen-Institute (Alemaña)

O obxectivo xeral do WP6 é realizar, sobre a base dos resultados doutros WP, unha avaliación ambiental, económica e social das prácticas de xestión probadas e os sistemas de cultivo que melloran a biodiversidade do solo nos agroecosistemas. Ademais de analizar os aspectos ecolóxicos e os beneficios sociais, prestarase especial atención ás necesidades dos usuarios finais tendo en conta a viabilidade económica, a rendibilidade dos produtores e os requisitos do mercado. Recoñécese a relación entre o sistema económico e o ecolóxico, e o obxectivo central subxacente é proporcionar coñecemento para unha xestión sostible desta relación.

Os obxectivos específicos son:

  • Proporcionar un enfoque que teña en conta beneficios e custos dos resultados ambientais (por exemplo, variacións no secuestro de C, biodiversidade, contaminación, erosión e emisións de GEI) asociados con prácticas de xestión probadas para a toma de decisións.
  • Proporcionar, utilizando os resultados dos WP anteriores, unha estimación integrada dos custos e riscos dos beneficios económicos directos para os agricultores, asociados con cada práctica de manexo dentro de cada área pedoclimática, tendo en conta as variacións no rendemento dos cultivos, combustible de maquinaria, fertilizantes, pesticidas, auga, enerxía, traballo, etc.
  • Proporcionar unha comprensión holística dos obstáculos e as solucións para implementar prácticas de xestión que melloren a biodiversidade do solo, centrándose nos factores sociais, culturais e institucionais detrás da elección das prácticas de xestión.
  • Proporcionar unha avaliación integrada dos custos e beneficios a nivel da sociedade para facilitar os cambios de política necesarios que conduzan a unha implementación máis ampla das prácticas de xestión probadas.
  • Entregar información agregada sobre os beneficios e riscos socioeconómicos asociados coas prácticas avaliadas, incluíndo aspectos de viabilidade, usabilidade e sustentabilidade a longo prazo, entre áreas pedoclimáticas.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024