Contactica

Contactica

 
CONTACTICA (CTA) é unha empresa privada de consultoría en innovación que desde 2009 crece guiando e liderando procesos de innovación con saber-facer e capacidades aplicadas ao desenvolvemento de novos produtos. CTA leva a cabo Avaliacións do ciclo de vida (LCA), Análise do custo do ciclo de vida (LCC) e Avaliacións do ciclo de vida social (S- LCA) e combínaos na Avaliación da sustentabilidade do ciclo de vida (LCSA) para abarcar as tres dimensións da sustentabilidade nun enfoque holístico.

Sitio Web

 

Manuel Román

Licenciatura en Economía e MBA na EOI (Escola de organización industrial) e estudos de posgrao na Escola Sueca de Economía (HANKEN). Ten unha longa experiencia como director de proxectos internacionais, desenvolvemento empresarial, xestión do cambio, procesos de innovación. Creou a empresa CONTACTICA en 2004 e é o actual xerente xeral da empresa onde coordina, desenvolve e executa proxectos no campo da innovación, principalmente para industrias tradicionais. Participación no WP1, axudando na xestión do proxecto, e no WP8.

manuel.roman@contactica.es

 

Carolina Alfonsín

A Sra. Alfonsín adquiriu experiencia en LCA asistindo a varios cursos e conferencias internacionais, incluída unha estancia de investigación en UGent en Bélxica. Ademais, realizou a súa tese doutoral sobre LCA de tecnoloxías de control da contaminación atmosférica. Durante este período, publicou varios artigos científicos en revistas internacionais e contribuíu ás melloras metodolóxicas de LCA. Involucrada no WP6 e no WP8.

c.alfonsin@contactica.es

 

Nuria Valdés

Licenciada en Ciencias Ambientais, con varios anos de experiencia en consultoría ambiental. Participou na xestión de varios proxectos ambientais e de I + D + i (H2020) tanto a nivel nacional como internacional, xestionando recursos económicos e humanos, prazos, tarefas administrativas e consecución de obxectivos, en base a indicadores clave de rendemento (metodoloxía BSC). Involucrada no WP1 e no WP8.

nuria.valdes@contactica.es

 

Ricardo Méndez

Enxeñeiro de Materiais que dirixiu a súa carreira profesional cara á sustentabilidade, a reciclaxe e, especialmente, a Avaliación do Ciclo de Vida. Tamén participou en varios eventos europeos e internacionais como o bootcamp Start-Ups e o desafío Materias Primas e Economía Circular, desenvolvendo as súas habilidades comerciais e científicas. Actualmente, é un experto en LCA en Contactica e avalía o desempeño ambiental de procesos e produtos innovadores. Involucrado no WP6.

ricardo.mendez@contactica.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024