Stakeholders

SoildiverAgro is een multi-actor project dat een methodologie volgt die gebaseerd is op de relaties tussen 3 verschillende groepen, elk georganiseerd door en samengesteld uit verschillende actoren uit de ganse keten:

 1. SoildiverAgro partners
  het SoildiverAgro consortium omvat 22 partners van 7 EU-landen.
 2. Externe Advies Raad (EAR)
  De Externe Advies Raad (EAR) heeft als belangrijkste taken de evaluatie van de projectvoortgang en het verlenen van begeleiding bij geplande activiteiten. Het EAB zal worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergaderingen en de afsluitende Workshop.
 3. SoildiverAgro Gemeenschap
  Landbouwers zullen worden betrokken per regio (Middellands Zeegebied, Lusitanië, Atlantisch, Continentaal, Nemoraal, Boreaal).

Deze strategie moet een effectieve betrokkenheid van stakeholders verzekeren gedurende en voorbij het volledige verloop van het SoildiverAgro-project. Immers, de in het SoildiverAgro-project voorgestelde methode waarin de betrokkenheid en acties van verschillende groepen van belanghebbende volgens de ‘Multi-Actor Approach’ (MAA) wordt georganiseerd, zit verweven in het SoildiverAgro werkplan gekoppeld aan wetenschappelijke activiteiten. Het beoogt de volgende hoofddoelstellingen:

 • Kennisuitwisseling tussen wetenschappers en stakeholders verbeteren
 • Samen nieuwe kennis creëren
 • Onderzoeksresultaten in praktijk brengen
 • Interactieve en vraaggestuurde innovatie stimuleren
 • De focus op echte problemen of kansen leggen
 • Partners met complementaire kennis de krachten laten bundelen tijdens activiteiten vanaf de start tot aan het einde van het project

Om deze doelstellingen te bereiken, bevat het Werkplan verschillende activiteiten waarbij op een directe manier een relevant aantal stakeholders wordt betrokken (enquêtes, discussiegroepen, consultatie/demonstratie workshops, velddagen, enz.) en waarvoor een sterke coördinatie en een standaard aanpak nodig is om een soepele en effectieve samenwerking met stakeholders te verkrijgen dit in overeenkomst met de technische doelstellingen die SoildiverAgro nastreeft.

Deze methodologie is opgevat als een matrixorganisatiestructuur met twee hoofddimensies:

 • Geografische dimensie.- Deze structuur heeft een “Regionale Coördinator” (RC) als facilitator die het concept ‘Innovation Brokering’ volgt waarbij hij/zij contact opneemt met de eindgebruikers en in contact brengt met verschillende belanghebbenden die de hele waardeketen op lokaal/regionaal niveau bestrijken (beleidsmakers, industrie, consumenten, enz.). Samenwerken met overkoepelende organisaties zoals coöperaties, verenigingen, enz. zal essentieel zijn om een relevant aantal belanghebbenden te bereiken.
 • Technische dimensie.- Deze structuur bevat de werkpakketleiders welke zullen moeten interageren met de stakeholders (via de regionale gemeenschappen) om informatie te verzamelen en te valideren, resultaten te verspreiden, of met hen simpelweg te communiceren over de projectactiviteiten. De werkpakketleiders hebben een wetenschappelijk verantwoordelijke rol, belast met het voorbereiden van de technische inhoud die wordt uitgewisseld met belanghebbenden.

 

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024