Project

Resumo do proxecto

 
In SoildiverAgro onderzoeken we nieuwe beheermethoden en teeltsystemen, die de genetische en functionele biodiversiteit van de bodem verbeteren. We zoeken naar teeltsystemen en -prakijken, die tegelijk de nood aan externe productiemiddelen verminderen, de productie en de kwaliteit van de gewassen verhogen, de levering van ecosysteemdiensten verbeteren, en de stabiliteit en veerkracht van de Europese landbouw verhogen.

Om dit doel te bereiken, analyseren we 90 landbouwsystemen in 9 Europese bodem- en klimaatregio’s (waarmee 86% van het grondgebied van de EU-28 afgedekt is). In 6 van die regio’s voeren we in totaal 15 veldproeven uit. Daarin testen we innovatieve praktijken, zoals het toedienen van bodemmycorrhiza en plantengroeibevorderende bacteriën (incl. ontwikkeling en testen van nieuwe producten); beter beheren van bodemorganismen (bv. fungivoren); aangepaste teeltrotaties, meervoudige teelten en intercropping; waarschuwingssystemen voor schadelijke organismen; vanggewassen voor voedingsstoffen of voor schadelijke organismen; nevenproducten als bodemverbeteraar; en aangepaste grondbewerkingsmethoden.

We verwachten volgende resultaten van SoildiverAgro:

  1. Meer bodembiodiversiteit
  2. Minder ziekten en plagen
  3. Verbeterde plantengroei en -ontwikkeling
  4. Betere productiviteit, kwaliteit en economische waarde van de gewassen
  5. Minder nood aan externe hulpbronnen (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, water, brandstof)
  1. Verbeterde bodemvruchtbaarheid
  2. Minder bodemvervuiling
  3. Minder broeikasgasemissies
  4. Meer koolstofopslag in de bodem
SoildiverAgro Overall View

Om de maatregelen ter bevordering van de bodembiodiversiteit te ondersteunen, ontwikkelen we ook betere methoden en instrumenten voor monitoring.
Bij de interessantste praktijken bekijken we hoe ze presteren op milieu-, economisch en sociaal vlak. We definiëren operationele doelstellingen voor de bodembiodiversiteit, we ontwikkelen beste landbouwpraktijken en we formuleren aanbevelingen voor het EU beleid.

Voldoende betrokkenheid van potentiële eindgebruikers is essentieel voor het succes van SoildiverAgro. Landbouwers schakelen immers alleen over op teeltsystemen of beheerpraktijken die bodembiodiversiteit bevorderen als we de sociaal-economische rentabiliteit ervan kunnen aantonen.

 

SoildiverAgro omvat 4 fasen en 8 werkpakketten, gespreid over 60 maanden.Deze tijd hebben we nodig om de voorgestelde beheerpraktijken en teeltsystemen voldoende te ontwikkelen. We testen ze immers gedurende meerdere groeiseizoenen, in een volledige rotatie. Alleen zo kunnen we consistente resultaten bereiken.

Bovendien vergt de multidisciplinaire en multi-actor benadering veel tijd. Maatregelen op maat van de praktijk kunnen we echter alleen realiseren mits voldoende betrokkenheid van alle actoren.

SoildiverAgro Work Structure

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024