Achtergrond

Stand van zaken
Er zijn maar weinig gegevens over de biodiversiteit van landbouwgronden in de verschillende pedoklimatologische regio’s van de EU en de rol daarvan op de productie van gewassen.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We evalueren de biodiversiteit in de bodem in relatie tot bodem, klimaat en gewassystemen. Bovendien beoordelen we de relatie tussen bodemdiversiteit en gewasopbrengsten.

Stand van zaken
Momenteel zijn er geen gestandaardiseerde methoden om de biodiversiteit in de bodem te beoordelen of te monitoren.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We ontwikkelen gevoelige en representatieve methoden om de diversiteit van micro-organismen en bodemfauna in Europese landbouwpercelen te evalueren.

Stand van zaken
Hoewel velen het toedienen van plantengroeibevorderende micro-organismen aanbevelen om de opbrengst van gewassen te verhogen, is er weinig bekend over het effect dat dit heeft op de inheemse microbiële gemeenschappen en hun evolutie in de tijd.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We beoordelen het toedienen van plantengroeibevorderende micro-organismen doet met de genetische en functionele biodiversiteit van de bodem. We monitoren daarbij de reële impact op de inheemse bodemorganismen.

Stand van zaken
Er is weinig toegepaste kennis over de mechanismen en interacties tussen bodemleven en de gezondheid, groei en ontwikkeling van planten.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We onderzoeken wat het gebruik en het beheer van bodemmicroben doet voor deplantengroei en en of het beschermt tegen ziekten. We ontwikkelen producten op basis van formuleringen van bodemmicro-organismen.

Stand van zaken
Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de interacties tussen planten en bodemleven om het gebruik van nutriënten te verminderen. Hetzelfde geldt voor vruchtwisseling en gemengde of combinatieteelt.

Progreso con SoildiverAgro
We ontwikkeling nieuwe, gediversifieerde teeltsystemen, waarin we het waterverbruik, de hoeveelheid meststoffen en de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen kunnen verminderen.

Stand van zaken
Er is beperkte kennis over en te weinig gebruik van vanggewassen om nutriënten vast te houden in de bodem tussen de hoofdgewassen in.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We gaan na of (mengsels van) vanggewassen de bodemstructuur en -kwaliteit verbeteren, de bodembiodiversiteit bevorderen, en het verlies van nutriënten en koolstof uit de bodem verminderen.

Stand van zaken
Gewasbeschermingsmiddelen worden nog te vaak toegepast volgens een kalendeschema, ongeacht de infectiedruk.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We ontwikkelen waarschuwingssystemen, die landbouwers kunnen helpen om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en de biodiversiteit in stand te houden.

Stand van zaken
Vanggewassen voor plagen worden nog nauwelijks gebruikt in gemengde teelten of in rotaties.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We gebruiken vanggewassen voor plagen, om minder gewasbeschermingsmiddelen nodig te hebben, de gezondheid van de gewassen te verbeteren en de bodembiodiversiteit te versterken.

Stand van zaken
Er is te weinig kennis over wat het gebruik van bijproducten kan doen voor de bodembiodiversiteit in de Europese landbouw.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We testen organische en industriële bijproducten als bodemverbeteraar en gaan na hoe ze passen in een nieuwe bemestingsstrategie om de bodembiodiversiteit en de koolstofopslag te verbeteren.

Stand van zaken
Er is nog te weinig geweten over de interacties tussen beheerpraktijken, bodembiodiversiteit en levering van ecosysteemdiensten.

Vooruitgang met SoildiverAgro
Door al onze analyses leren we welke genetische en functionele bodembiodiversiteit samenhangt met verschillende beheersystemen en welke ecosysteemdiensten dit oplevert.

Stand van zaken
Er zijn nog weinig beoordelingen gemaakt van de milieukundige en sociaal-economische effecten van het beheer van de bodembiodiversiteit in de bodem in Europese landbouwgebieden.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We kwantificeren de kosten en baten van beheerpraktijken die bodembiodiversiteit bevorderen voor de landbouwbedrijven, voor het milieu en voor de samenleving in het algemeen.

Stand van zaken
De bestaande kennis over de voordelen van een goed beheer van de bodembiodiversiteit, om minder inputs nodig te hebben en om plantengroei en –gezondheid te bevorderen, is nog te weinig verspreid.

Vooruitgang met SoildiverAgro
Via verschillende casestudies verspreiden we kennis naar de eindgebruikers over het beheer van bodembiodiversiteit, om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te verminderen en om de groei, de gezondheid en/of de waarde van de gewassen te verbeteren.

Stand van zaken
De kennis die onderzoeksinstellingen creëeren, stroomt te traag door naar de eindgebruikers en in veel gevallen bereikt die hun zelfs niet.

Vooruitgang met SoildiverAgro
De kennis, die we in SoildiverAgro opdoen, dragen we rechtstreeks over door de eindgebruikers voortdurend actief te betrekken.

Stand van zaken
Fourier-Transform infrarood (FTIR) spectroscopie is doeltreffend voor vele bodemkenmerken, waaronder een aantal microbiologische eigenschappen. Het gebruik van FTIR om de biologische en genetische diversiteit van de bodem in te schatten, zoals door (dure) metagenomics en next generation sequencing wordt geleverd, is echter nog niet ontwikkeld.

Vooruitgang met SoildiverAgro
We calibereren FTIR door chemometrisc
he analyses om genetische en functionele microbiële diversiteit, nematodendiversiteit en biodiversiteitsindices te schatten als een snel en kosteneffectief instrument voor snelle bodembeoordeling en -monitoring.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024