Veldproef 1

Gebruik van bodembiodiversiteit om de incidentie van bodemziekten en -plagen te verminderen en de beschikbaarheid van nutriënten te verhogen bij aardappelen die worden geteeld in meervoudige gewasrotaties

Zuid-Middellands zeegebied (Spanje)

Probleemstelling
De groenteteelt in het gebied wordt vooral bedreigd door de geringe beschikbaarheid van voedingsstoffen als gevolg van een pH > 8, de noodzaak om voortdurend externe inputs toe te voegen, het overmatige waterverbruik en de aanwezigheid van cysteaaltjes. Hierdoor zijn de productiekosten hoog.

Stand van zaken
Bij de aardappel- en groenteteelt in het gebied wordt veel gebruik gemaakt van externe inputs om de vruchtbaarheid te verhogen (anorganische meststoffen en mest), ziekten/plagen te verminderen (bestrijdingsmiddelen) en de opbrengst te verhogen (irrigatiewater). Meervoudige teelten en rotaties zijn gebruikelijk, maar niet geoptimaliseerd om de ontwikkeling van bodemorganismen te maximaliseren.

Doelstelling
Het doel van dit proefveld is de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem en de waterretentiecapaciteit ervan te vergroten en door de bodem overgedragen ziekten en plagen te verminderen om de productiekosten te verlagen.

Voorgestelde beheerspraktijken
Wij zullen nagaan hoe de teelten en hun rotatie kunnen worden geoptimaliseerd om de vruchtbaarheid van de bodem en de biodiversiteit te vergroten en het optreden van bodemziekten en -plagen te verminderen, via geïntegreerde bestrijding van ziketen en plagen en toevoeging van biologische agentia die voedingsstoffen beschikbaar maken (plantengroeibevorderende bacteriën (PGPB)).

Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Het vinden van adequate gewasrotaties/meervoudige gewassen om de biodiversiteit in de bodem te beheren, is tot dusver niet uitgevoerd. Beoordeling van PGPB’s op de biodiversiteit in de bodem is gepland aangezien is aangetoond dat ze de opbrengst verhogen, maar er weinig bekend is over hun effect op inheemse microbiële gemeenschappen en de evolutie in de tijd. Misschien kan een combinatie van planten en toevoeging van organische stoffen de inheemse bodembiodiversiteit vergroten zonder dat bioaugmentatie nodig is.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024