Veldproef 11

Plantendiversiteit wordt getest om intrinsieke zelfregulerende processen in de bodem te bevorderen en de gemeenschappen van fungivore bodemfauna te versterken in tarwe-teeltsystemen

Continentaal-gebied (Duitsland).

Probleemstelling
De teelt van tarwe is zeer vatbaar voor door de bodem overgedragen fytopathogene schimmels. Vooral in gebieden met over het algemeen hoge opbrengsten als gevolg van zeer vruchtbare bodems (bijv. eolisch slib) met dicht opeen groeiende graangewassen op het veld, kunnen schimmelziekten zich gemakkelijk verspreiden, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de opbrengst en de voedingskwaliteit.
Stand van zaken
Gewoonlijk wordt een zeer hoog niveau van externe inputs (hoofdzakelijk fungiciden, daarnaast ook stengelreducerende stoffen) gebruikt om de incidentie van schimmelziekten te verminderen. Als in de vruchtwisseling meer graan wordt verbouwd, kunnen via de bodem overdraagbare fytopathogene schimmels zich ook in de volgende vegetatieperiode verspreiden, waardoor nog grotere hoeveelheden fungiciden moeten worden gebruikt. De vermindering van de grondbewerking om bodemerosie te voorkomen en de kosten voor de landbouwer te verlagen, bevordert bovendien de verspreiding van door de bodem overgedragen fytopathogene schimmels.
Doelstelling
Het doel van deze casestudie is na te gaan wat het potentieel is van plantendiversiteit in geteelde tarwe op de vermindering van schimmelziekten en de versterking van intrinsieke zelfregulerende processen in de bodem. In deze context onderzoeken we (i) tarwe geteeld in extensieve landbouw (verminderd zaaidebiet, geen pesticiden) alsook (ii) de diversificatie van de extensieve tarweteelt door toevoeging van ondergezaaide gewassen (waaronder peulvruchten). Zowel (i) als (ii) wordt verondersteld de biodiversiteit binnen het gewas te vergroten, terwijl (ii) ook de diversiteit van gezaaide planten vergroot. Zowel (i) als (ii) worden vergeleken met conventioneel geteelde tarwe op dezelfde plaats.
Voorgestelde beheerpraktijken
Wij zullen geschikte aanpassingen in de vruchtwisseling voor tarwe identificeren die de landbouwers helpen schimmelziekten te verminderen zonder een verdere toename van externe inputs. De voorgestelde aanpassingen zullen in samenspraak met de landbouwers zowel in de conventionele als in de biologische landbouw worden aangebracht.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
De bevordering van intrinsieke zelfregulerende processen in de bodem en de versterking van de gemeenschappen van fungivore bodemfauna in graanteeltsystemen zullen bijdragen tot (i) de vermindering van de hoeveelheden externe inputs, hoofdzakelijk fungiciden, (ii) de verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem, (iii) de verbetering van de productkwaliteit en (iv) de vermindering van de kosten voor de landbouwer en de vergroting van de economische concurrentiekracht van de geteelde granen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024