Veldproef 13

Verhoging van de biodiversiteit in de bodem door toepassing van organisch materiaal uit bossen in aardappelgewassen

Boreal (Finland)

Probleemstelling
Bij de aardappelteelt bestaat het risico dat organische koolstof in de bodem verloren gaat door diep ploegen en irrigatie. Door de toevoeging van organische producten uit bossen wordt koolstof aan de bodem toegevoegd.
Stand van zaken
De aardappelteelt in het boreale gebied is intensief, waarbij gebruik wordt gemaakt van diepploegen, irrigatie en minerale bemesting. Het risico van eutrofiëring van nabijgelegen waterpartijen/grondwater is groot.
Doelstelling
Het doel is te testen of door toevoeging van koolstof uit bossen de biodiversiteit en de koolstofvoorraden in de bodem toenemen
Voorgestelde beheerpraktijken
We zullen de aardappeloogst, de diversiteit van het microbioom, de koolstofopslag en het voorkomen van ziekten tussen de behandelingen vergelijken in relatie tot de toevoeging van koolstof uit bossen.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Het vinden van geschikt bosmateriaal is de eerste stap van een nieuwe bemesting die de biodiversiteit en de koolstofopslag in de bodem moeten verbeteren.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024