Veldproef 14

Contrast tussen continue gewasbedekking en kerende grondbewerking in tarwevelden

Boreal (Finland)

Probleemstelling
Biologische landbouw vertrouwt op het ploegen van de bodem voor onkruidbestrijding. Kerende grondbewerking en de daarmee samenhangende braakligging in de winter, worden schadelijk geacht voor het bodemleven en de bodemgezondheid, maar de resultaten zijn niet eenduidig. De casestudie zal resultaten opleveren over wat er met de bodemgezondheid gebeurt wanneer een ononderbroken plantendekgewasrotatie met ondiepe grondbewerking wordt verstoord door diepploegen.
Stand van zaken
Ondanks de nadelen vertrouwt de biologische landbouw sterk op het ploegen om onkruid te bestrijden. Boeren hebben misvattingen over de doeltreffendheid ervan; sommigen suggereren zelfs dat het de bodemgezondheid verbetert door de infiltratie en opslag van water te verhogen. Sommige landbouwers hebben proeven gedaan met niet-kerende grondbewerking in de biologische landbouw, maar de voordelen daarvan zijn niet gekwantificeerd.
Doelstelling
Het doel is te experimenteren met en te kwantificeren van wat kerende grondbewerking doet met een bodemecosysteem, en hoe het de opname en gezondheid van plantenvoedingsstoffen beïnvloedt.
Voorgestelde beheerpraktijken
De proefvelden worden beheerd volgens de biologische methode met continu plantendek en minimale grondbewerkingen. De proefpercelen zullen worden geploegd, een controleperceel zal worden voortgezet zoals voorheen.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Het leveren van bewijs voor de schade die kerende grondbewerking toebrengt aan bodemstructuur, -gezondheid en -biologie.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024