Veldproef 15

Gebruik van een vanggewas in aardappelvelden

Boreal (Finland)

Probleemstelling
Het groeiseizoen voor de vroege aardappelteelt is kort. Daarom wordt verwacht dat de praktijken die na de oogst op de akkers worden uitgevoerd, belangrijk zijn voor de instandhouding van gunstige bodemomstandigheden.
Stand van zaken
Vanggewassen komen vooral na de oogst de bodemkwaliteit ten goede, aangezien zij in de zomer en het najaar voedingsstoffen opnemen, koolstof aan de bodem toevoegen, bijdragen tot een goede bodemstructuur, de microbiële en faunale werking bevorderen en bodemerosie beperken.
Doelstelling
Doel is na te gaan hoe vanggewassen de biodiversiteit in de bodem en de bodemvruchtbaarheid en verwante ecosysteemfuncties ten goede komen./dd>

Voorgestelde beheerpraktijken
De vanggewassen zullen na de oogst worden gezaaid.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Uitzoeken of vanggewassen de bodemstructuur en -kwaliteit verbeteren door het verlies van nutriënten en koolstof, die hypothetisch de biodiversiteit en de biologische bodemvruchtbaarheid van de bodem aantasten, te verminderen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024