Veldproef 2

Gebruik van bodembiodiversiteit om de beschikbaarheid van nutriënten en water te verhogen en de incidentie van bodemziekten te verminderen met als doel de tarweopbrengst te verhogen

Zuid-Middellands zeegebied (Spanje)

Probleemstelling
De tarweteelt in het gebied wordt vooral bedreigd door de geringe beschikbaarheid van voedingsstoffen als gevolg van een pH > 8 en door een laag watergehalte als gevolg van klimatologische beperkingen, met aantasting door schimmels na regenval. Hierdoor zijn de gewasopbrengsten laag.
Stand van zaken
De tarweteelt in het gebied is zeer intensief wat betreft het gebruik van machines en bestrijdingsmiddelen, met weinig of geen bemesting en het ontbreken van vruchtwisselingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van perioden zonder teelt om uitputting van de bodem door de teelt te voorkomen.
Doelstelling
Het doel van deze casestudie is de beschikbaarheid van nutriënten en water te verhogen en de door de bodem overgedragen ziekten te reduceren, om de tarweopbrengst te verhogen.
Voorgestelde beheerpraktijken
Er zullen verschillende gewassen worden verbouwd en er zullen vruchtwisselingen worden toegepast om de vruchtbaarheid van de bodem en de biodiversiteit te vergroten en het aantal bodemziekten en -plagen te verminderen. Er zullen groenbemesters worden ghebruikt om de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen van de bodem te verbeteren. En er zullen biologische agentia die voedingsstoffen oplossen (plantengroeibevorderende bacteriën (PGPB)) worden toegevoegd.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Het vinden van toepasbare vruchtwisselingen/meervoudige gewassen om de biodiversiteit in de bodem te beheren, wat tot dusverre niet is gebeurd. Beoordeling van PGPB’s en de biodiversiteit in de bodem, aangezien is aangetoond dat ze de opbrengst kunnen verhogen, maar er weinig bekend is over hun effect op inheemse microbiële gemeenschappen en de evolutie in de tijd. Misschien kan een combinatie van planten en toevoeging van organische stof de inheemse bodembiodiversiteit vergroten zonder dat bioaugmentatie nodig is.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024