Veldproef 3

Gebruik van gewasdiversificatie en vanggewassen in aardappelvelden om het voorkomen van cysteaaltjes te reduceren, het gebruik van nematiciden te verminderen, de gewasopbrengsten te verhogen en de bodembiodiversiteit te vergroten

Regio Lusitania (Spanje)

Probleemstelling
De aardappelteelt in het gebied wordt vooral bedreigd door de hoge incidentie van het cysteaaltje, die leidt tot een aanzienlijke opbrengstdaling, en vandaar het hoge gebruik van nematiciden om te proberen de gewassen te redden. Dit hoge gebruik van nematiciden door landbouwers kan een belangrijke meerkost zijn voor de aardappelproductie, bijdragen tot de verontreiniging van de bodem en het omringende water en ook de biodiversiteit in de bodem doen afnemen.
Stand van zaken
De aardappelteelt in het gebied is een intensief teeltsysteem in die zin dat het gebruik van nematiciden hoog is en teeltrotatie beperkt is. Ook het gebruik van vanggewassen (Solanum sisymbriifolium) voor de bestrijding van plagen is zeer beperkt ontwikkeld en er moeten veel problemen worden opgelost voordat deze gewassen kunnen worden gebruikt, met name de juiste omstandigheden voor hun kieming.
Doelstelling
Het doel van deze casestudie is de incidentie van cysteaaltjes in aardappelgewassen te verminderen, het gebruik van nematiciden te reduceren en de opbrengst van de gewassen en de biodiversiteit in de bodem te verhogen.
Voorgestelde beheerpraktijken
Geschikte vruchtwisselingen zullen worden ingevoerd om de biodiversiteit in de bodem te verbeteren en samen met een adequaat beheer van de vanggewassen de incidentie van cysteaaltjes voor de aardappelteelt te reduceren.
.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Door adequate vruchtwisselingen en een geschikt beheer van vanggewassen zal de biodiversiteit van de bodem toenemen als gevolg van de aanwezigheid van een grotere plantendiversiteit en zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen afnemen. De incidentie van cysteaaltjes zal worden teruggedrongen zonder het gebruik van nematiciden, waardoor de landbouwkosten zullen dalen en de gewasopbrengsten zullen toenemen. De potentiële schade van nematiciden voor de biodiversiteit in de bodem zal verdwijnen, terwijl ook de verontreiniging van bodem en water zal afnemen. Bovendien zal de invoering van leguminosen in de vruchtwisseling bijdragen tot een vermindering van de N-bemesting en zal het inwerken van de gewassen bijdragen tot een vergroting van de C-opslag in de bodem.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024