Veldproef 4

Gebruik van mycorrhiza in aardappelvelden om de incidentie van schurft te verminderen, het gebruik van fosforhoudende meststoffen te verminderen, de opbrengst van de oogst te verhogen en de biodiversiteit van de bodem te vergroten.

Regio Lusitania (Spanje)

Probleemstelling
De aardappelteelt moet plaatsvinden in zeer zure omstandigheden (pH <5,0) om de veel voorkomende schurftziekte te voorkomen als gevolg van het hoge gehalte aan organisch materiaal in de bodem. Onder deze omstandigheden is de beschikbaarheid van P zeer laag en ondanks de aanwezigheid van grote hoeveelheden fosfor in de bodems, gebruiken de landbouwers in dit gebied jaarlijks grote hoeveelheden P-houdende meststoffen. Ook in zeer zure bodems is de diversiteit van de micro-organismen en de bodemfauna over het algemeen gering. De schurft veroorzaakt een afwijkend uiterlijk van de aardappelen, zodat ze alleen voor industrieel gebruik kunnen worden gebruikt en niet rechtstreeks kunnen worden gecommercialiseerd, waardoor hun waarde daalt.
Stand van zaken
Het gebruik van mycorrhiza tijdens de aardappelteelt in het gebied is verwaarloosbaar en er is nog geen onderzoek naar inheemse mycorrhiza die kunnen worden gebruikt om de aardappelteelt te verhogen en de aardappel tegen ziekten te beschermen.
Doelstelling
Het doel van deze casestudie is de incidentie van schurft in aardappelgewassen te verminderen, de P-bemesting te reduceren, de aardappelteelt bij een hogere pH mogelijk te maken en zo de opbrengst van de gewassen en de biodiversiteit van de bodem te verbeteren.
Voorgestelde beheerpraktijken
We zullen mycorrhiza introduceren in de aardappelteelt om de planten te beschermen tegen schurft en de P-opname door de planten te verhogen. Ook zullen we bodemmonsters nemen en vanggewassen telen om de inheemse AMF-soorten te isoleren uit de beoogde veldlocaties.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Een adequate aardappelkolonisatie door mycorrhiza beschermt de gewassen tegen schurft, zorgt voor een betere P-voeding en maakt een teelt bij een hogere pH-waarde van de bodem mogelijk. Daardoor zullen productie en waarde toenemen, de P-input afnemen en de bodembiodiversiteit toenemen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024