Veldproef 5

Implementatie van beslissingsondersteunende systemen (waarschuwingssysteem voor schadelijke organismen) om het gebruik van fungiciden in aardappel- en tarwegewassen en het effect ervan op de biodiversiteit te verminderen.

Regio Lusitania (Spanje).

Probleemstelling
De milieuomstandigheden in deze regio zijn gunstig voor de aantasting van aardappelen en graangewassen door schimmels. De bestrijding van deze plantenziekten is hoofdzakelijk gebaseerd op de toepassing van herhaalde preventieve fungicidebehandelingen. Deze behandelingen vereisen een groot aantal machinebewegingen op het veld, wat bijdraagt tot bodemverdichting en samen met de fungiciden tot een afname van de biodiversiteit in de bodem.
Stand van zaken
Bij het gebruik van fungiciden wordt vaak gewerkt met een tijdschema, waarin het begin van de eerste toepassing en de frequentie van de daaropvolgende toepassingen worden aangegeven, onafhankelijk van het risico van infectie. Met dit systeem kunnen landbouwers de ziekte onvoldoende onder controle houden, wat grote nadelen heeft: vooral de economische kosten van aanschaf en toepassing van deze behandelingen en de negatieve en kostbare milieuvoetafdruk in water, bodem en lucht en als gevolg daarvan in de biodiversiteit.
Doelstelling
Het doel van deze casestudie is het gebruik van fungicidebehandelingen te verminderen, waardoor het risico van de ziekte beter kan worden voorspeld.
Voorgestelde beheerpraktijken
In het voorstel zal rekening worden gehouden met fenologie, aërobiologische gegevens en meteorologie om de beste beslissingsondersteunende systemen te verkrijgen voor het beheer van sommige aardappel- en graanschimmelziekten.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Een efficiënte voorspelling van het risico van infectie door een pathogeen in een gewas is onontbeerlijk voor een duurzaam gebruik van de landbouwsystemen. Dit helpt landbouwbedrijven om productiekosten te besparen, het verbruik van fungiciden en brandstof te verminderen, de verontreiniging van de bodem en het omringende water te verminderen en de biodiversiteit in de bodem te vergroten.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024