Veldproef 6

Verschillende bodembeheerstrategieën om de bodemkwaliteit te verbeteren en tegelijk de externe input van P in aardappelteelten te minimaliseren

Centraal Atlantisch gebied (België)

Probleemstelling
We ontwikkelen bodembeheerstrategieën voor biologische teeltsystemen, die enerzijds de bodemkwaliteit in stand houden en anderzijds zorgen voor een evenwichtige P-voorziening.
Stand van zaken
Microbiële activiteit in de rhizosfeer wordt tegengewerkt door een grote hoeveelheid gemakkelijk beschikbare P, wat steeds vaker voorkomt als gevolg van een hoge P-status van de bodem (wat het geval is in het grootste deel van de Vlaamse land- en tuinbouwgronden). Vooral biologische telers vertrouwen op de microbiële activiteit in de rhizosfeer als voedingsmechanisme voor planten. Goed bodembeheer moet dus P-overschotten voorkomen, door de externe input van organische stof te verminderen.
Doelstelling
We gaan na in hoeverre innovatieve beheerstrategieën, die de bodemkwaliteit en het N-leverend vermogen verbeteren, tegelijk de P-overschotten kunnen verminderen in vergelijking met het gebruikelijke bodembeheer.
Voorgestelde beheerpraktijken
De N:P en C:P verhoudingen in stalmest worden gewijzigd door deze stalmest te co-composteren met ‘bruin’ materiaal (bv. maaisel van natuurreservaten). In een driejarige veldproef dienen we jaarlijks mest uit co-compostering toe tegenover gewone stalmest en we vergelijken het effect van beide op gewasprestaties en bodemkwaliteit. In dezelfde proef zaaien we drie verschillende mengsels van bodembedekkers tussen de hoofdgewassen in de driejarige vruchtwisseling. De verschillende ontwikkeling van de biomassa van de bodembedekkers, zal resulteren in verschillende C- en N-input, en daardoor mogelijk in verschillende prestaties van de hoofdgewassen en verschillende bodemkwaliteit.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Deze veldproef zal de beste praktijken illustreren voor opbouw van bodemvruchtbaarheid, waarbij de P-input tot een minimum wordt beperkt of door bemestingsproducten in evenwicht wordt gebracht met de P-export met de geoogste plantendelen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024