Veldproef 7

Groenbedekkermengsels: een promotor van bodembiodiversiteit in de aardappelteelt?

Centraal Atlantisch gebied (België)

Probleemstelling
Biologische landbouwers zijn sterk afhankelijk van een actieve en gevarieerde bodembiologie om hun systeem te laten functioneren. De bodembiologie moet in staat zijn diverse soorten organisch materiaal te verteren om tijdig voldoende voedingsstoffen voor de gewassen te leveren. Bovendien moeten de bodemmicro-organismen ook de bodemgebonden ziekten onderdrukken (bodem ziekteweerbaarheid). Het gebruik van soortendiverse mengsels van groenbedekkers kan ertoe bijdragen de bodembiologie te verbeteren.
Stand van zaken
Adviseurs raden biologische landbouwers vaak aan om soortendiverse mengsels van groenbedekkers te zaaien om de bodembiodiversiteit te stimuleren. Er is echter weinig bekend over het daadwerkelijke effect van het gebruik van dergelijke mengsels op de bodembiodiversiteit, noch op korte, noch op langere termijn.
Doelstelling
Het doel is het potentiëel gunstige effect van verschillende mengsels van groenbedekkers op de bodenbiodiversiteit in de biologische landbouw te testen in functie van de aardappelteelt. Of meer soortendiverse mengsels meer functies kunnen combineren die de bodem ten goede komen zoals het vangen van nutriënten (stikstof) wordt ook onderzocht. Door vlinderbloemige soorten op te nemen wordt de functie van het leveren van stikstof voor de volgteelt getest. Op basis van deze proef zullen landbouwers het ontwerp van hun groenbedekkermengsels kunnen verbeteren.
Voorgestelde beheerpraktijken
Vier verschillende groenbedekkermengsels zullen vergeleken worden met betrekking tot hun impact op de bodembiodiversiteit, N-mineralisatie en gemiddelde gewasopbrengst. Dezelfde mengsels zullen op dezelfde plaats gezaaid worden gedurende drie jaar. BAU, de business as usual, is een mengsel van phacelia en Japanse haver. Ten tweede wordt een mengsel van phacelia met Alexandrijnse klaver getest. De twee andere mengsels zijn soortendivers: een vijfsoortenmengsel van phacelia, Japanse haver, Alexandrijnse klaver, bladrammenas en wikke en daarnaast een twaalfsoortenmengsel dat alle eerder vernoemde soorten combineert met soorten als erwt, lupine en vlas.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Meer inzicht in het effect van verschillende mengsels van groenbedekkers op de bodembiologie en gerelateerde ecosysteemdiensten samen met een toename van de kennis voor het samenstellen van groenbedekkermengsels.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024