Veldproef 8

Extensivering van gangbare en biologische groenteteelt.

Centraal Atlantisch gebied (België).

Probleemstelling
De intensieve groenteteelt in België met intensieve grondbewerkingen, beperkte vruchtwisseling en eenzijdige bemesting heeft een negatief effect op de bodemkwaliteit. Dit kan ook leiden tot een gunstig milieu voor plagen en ziekten en een lagere opbrengst en kwaliteit van het gewas.
Stand van zaken
In België wordt ongeveer 45% van het areaal voor de groenteteelt in de open lucht gebruikt voor intensieve landbouw. De rest wordt geteeld in rotatie met akkerbouwgewassen (extensieve landbouw). De telers zijn vooral gericht op de opbrengst van hun gewassen, soms ten koste van de bodemkwaliteit.
Doelstelling
Het doel is het positieve effect van extensieve en biologische landbouw op de bodem te onderzoeken in vergelijking met intensieve landbouw. Wat is het effect op de vruchtbaarheid van de bodem en op bodempathogenen wanneer wordt omgeschakeld naar een ander landbouwsysteem.
Voorgestelde beheerpraktijken
De proeven worden uitgevoerd op een gangbaar en een biologisch perceel. Ieder veld wordt in twee verdeeld. Op één helft zullen we verder intensief verbouwen als referentie. Op de andere helft zal een meer extensief systeem aangehouden worden om de voordelen daarvan te onderzoeken. Verminderde bodembewerking en het gebruik van compost en groenbedekkers zullen in een systeemaanpak onderzocht worden.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Met deze proeven hopen we de positieve langetermijneffecten van minder intensieve en biologische landbouw in vergelijking met intensieve landbouw aan te tonen. Telers moeten worden overtuigd van de positieve effecten die deze vorm van landbouw kan hebben op hun bodem en hun gewassen, ook als zij niet onmiddellijk resultaten zien in bijvoorbeeld de opbrengst. Het doel is hen ervan te overtuigen dat investeren in een gezonde bodem uiteindelijk zal resulteren in een betere oogst.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024