Veldproef 9

Verschillende bronnen van organische bemesting voor de productie van tarwe.

Centraal Atlantisch gebied (België).

Probleemstelling
De conventionele landbouw voert grote hoeveelheden meststoffen van buitenaf aan, wat het vermogen van de bodem om gewassen te produceren negatief verstoort: voedingsstoffen raken uitgeput, het gehalte organische stof in de bodem neemt af en de bodemstructuur verslechtert.
Stand van zaken
In de biologische landbouw wordt meestal gecomposteerde of niet-gecomposteerde groenbemesting toegepast om het C-gehalte te verhogen en de bodemstructuur te verbeteren. Gefermenteerd organisch afval heeft echter nog andere voordelen: een grotere microbiële diversiteit en activiteit om natuurlijke antibiotica, essentiële vitaminen en plantengroeihormonen te produceren; de bodemkwaliteit verbetert en de bodem wordt weerbaarder tegen plagen en ziekten.
Doelstelling
We testen verschillende bronnen van organische meststof om het gehalte organische stof in de bodem te verhogen, de bodemstructuur te verbeteren en de gezondheid en de ontwikkeling van de planten te verbeteren. We bekijken vooral het effect van plaatselijk geproduceerde compost en gefermenteerd organisch afval.
Voorgestelde beheerpraktijken
We verdelen een biologische veldproef in verschillende delen. Op elk deel brengen we een andere groenbemester of een combinatie van verschillende bronnen. We testen vooral compost en gefermenteerd organisch afval dat “op de boerderij” of dichtbij is geproduceerd.
Verbeteringen tegenover de huidige gang van zaken door dit proefveld
Met dit experiment wileln we aantonen dat verschillende bronnen van groenbemesting uitstekende alternatieven zijn voor de conventionele manier bemesten. Ook willen we het potentieel aantonen van gefermenteerd organisch afval op bodemstructuur, organische stof gehalte en verbeterde plantgezondheid.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024