Externe adviesraad

Externe adviesraad

 

De belangrijkste functie van de externe adviesraad (EAR) is het evalueren van de voortgang van het project en het geven van advies over toekomstige werkzaamheden. De EAR zal worden uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergaderingen en de afsluitende workshops bij te wonen.

Het EAR zal:

  1. De vorderingen evalueren
  2. Aanbevelingen doen voor verdere acties
  3. De dialoog faciliteren met fora die de bredere gemeenschap vertegenwoordigen

 

Dr. Stefan Geisen

Wageningen Universiteit en onderzoekscentrum, Wageningen (Nederland)

Dr. Stefan Geisen is als ecoloog vooral geïnteresseerd in de biodiversiteit van de bodem. Een bijzonder aandachtspunt van zijn werk is het vergroten van ons inzicht in de diversiteit en het functionele belang van bodemprotisten en -nematoden. Zijn studies omvatten taxonomische inventarisatie, functionele experimenten gericht op wat deze organismen in de bodem doen en hoe zij de prestaties van planten beïnvloeden. Hij hoopt de samenhang tussen bodembiodiversiteit en plantprestaties beter te begrijpen en toepasbaar te maken.

+31 317 483 136 | stefan.geisen@wur.nl

 

Eike Lepmets

Hoofdspecialist bij het Ministerie van Plattelandszaken, Republiek Estland

Eike heeft een BSc in tuinbouw en werkt momenteel bij het agromilieubureau van het Ministerie van Plattelandszaken en bij het agromilieumonitoringbureau van het landbouwonderzoekscentrum (ARC) in Estland. Zij heeft ervaring met de programmering van landbouwgerelateerde milieumaatregelen voor plattelandsontwikkeling. Eike heeft werkgroepen geleid en opleidingen voor landbouwers georganiseerd.

 

Prof. Sara Hallin

Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen, Uppsala (Zweden)

Sara Hallin bekleedt de leerstoel Bodemmicrobiologie aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen. Haar onderzoeksgebied is de microbiële ecologie van bacteriën en archaea, in het bijzonder die welke betrokken zijn bij de stikstofcyclus in verschillende terrestrische ecosystemen zoals landbouwgronden en arctische bodems, maar ook wetlands, aquatische milieus en gemanipuleerde systemen. Met haar onderzoek wil zij de relaties begrijpen tussen de ecologie van microbiële gemeenschappen, de biogeochemische processen die zij uitvoeren en de overeenkomstige ecosysteemfuncties.

 

Manuel Andrade Calvo

Juana de Vega Stichting, A Coruña (Spanien)

Manuel behaalde een diploma bedrijfskunde en economie aan de universiteit van A Coruña. Hij werkt sinds 1997 bij de Stichting Juana de Vega, waarvan hij sinds 2005 directeur is. Hij is universitair hoofddocent aan het departement Bedrijfskunde van de Universiteit van A Coruña en coördineert al 10 jaar de postdoctorale cursus “Agro-Food Business Management” die de universiteit samen met de Stichting organiseert. Hij heeft deelgenomen aan diverse cursussen en seminars over vraagstukken in verband met de agrovoedings- en bosbouwsector in Galicië en hij heeft artikelen over dit onderwerp gepubliceerd.

+34 981 654 367 | jmandrade@juanadevega.org

 

Leen Vervoort

Agrobeheercentrum Eco² ngo, Vlaanderen (België)

Leen Vervoort is master in de bio-ingenieurswetenschappen met specialisatie land- en bosbeheer. Ze begeleidt landbouwers en andere belanghebbenden naar meer duurzame landbouwmethodes met behoud van een economisch leefbare landbouwproductie. De projecten waarbij ze betrokken is, zijn zo divers als bodembiodiversiteit zou moeten zijn: van het integreren van functionele agrobiodiversiteit door landbouwers via akkerranden en hagen tot het stimuleren van een robuust bodem- en waterbeheer door innovatieve technieken zoals het toepassen van houtsnippers afkomstig van hagen langsheen landbouwpercelen.

leen.vervoort@agrobeheercentrum.be

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024