Wetenschappelijke Raad

Wetenschappelijke Project Coördinator

Maria J.I. Briones

Maria J.I. Briones (doctor in de Biologische Wetenschappen) is hoogleraar Biologie, Dierkunde, aan de Universiteit van Vigo (Spanje). Zij heeft speciale belangstelling voor de functionele rol van de bodemfauna in terrestrische ecosystemen in de context van klimaatverandering. In het bijzonder heeft zij getracht veranderingen in de bodembiodiversiteit te kwantificeren en de mogelijke implicaties daarvan voor de ecosysteemdiensten die zij regelen aan te tonen (zoals duurzame plantaardige productie, koolstofvastlegging in de bodem, broeikasgasemissiereductie, hydrologische regulering). Om dit te bereiken heeft zij een robuust onderzoeksprofiel ontwikkeld op het gebied van taxonomie en ecologie van verschillende bodemorganismen.v

mbriones@uvigo.es

UVIGO

WP1 leider

David Fernández Calviño

Onderzoeker aan het departement Plantenbiologie en Bodemkunde van de Universiteit van Vigo. Hij heeft een bachelordiploma in land- en bosbouw (2001 en 2004), en een doctoraat in bodemkunde (2008). Zijn onderzoeksexpertises zijn bodemkwaliteit, dynamiek van anorganische en organische verontreinigende stoffen en bodembiochemie/microbiologie.
Projectcoördinator, lid van de raad van bestuur van het project, lid van de wetenschappelijke raad en leider van WP1.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

UVIGO

WP1 Adjunct-leider

Manuel Román

Bachelor in economie en MBA aan de EOI (industriële organisatie school), postdoctorale studies aan de Zweedse School voor Economie (HANKEN). Hij heeft een lange ervaring als coördinator van internationale projecten, business development, veranderingsmanagement, innovatieprocessen. Hij richtte het bedrijf CONTACTICA op in 2004 en is de huidige algemeen directeur van het bedrijf waar hij projecten op het gebied van innovatie coördineert, ontwikkelt en uitvoert, voornamelijk voor traditionele industrieën. Deelname aan WP1, hulp bij het beheer van het project, en WP8.

manuel.roman@contactica.es

CONTACTICA

WP2 leider

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy

Doctor in de akkerbouw, geassocieerd hoogleraar bodemkunde aan de Estse universiteit voor biowetenschappen, leerstoel bodemkunde. Haar voornaamste onderzoeksgebieden houden verband met bodemkunde, bodembiodiversiteit en plant-bodem-interacties. Verantwoordelijke onderzoeker voor EULS in het SoildiverAgro-project, WP2-leider en betrokken bij verschillende WP’s.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

EULS

WP2 Adjunct-leider

Flora Alonso Vega

Bachelor en doctor in de biologie. Docent aan de faculteit Planten- en Bodemkunde van de Universiteit van Vigo. Onderzoekservaring op het gebied van de evaluatie van bodemrijkdommen, voornamelijk toegespitst op verontreiniging, beschikbaarheid, fractionering en ontstaan van zware metalen in de bodem.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

UVIGO

WP3 leider

Lieven Waeyenberge

Senior onderzoeker bij het ILVO, met expertise in moleculaire diagnostiek van plant-parasiterende en entomopathogene nematoden. In dit verband werkte hij samen met verschillende internationale onderzoeksgroepen om te helpen bij het oplossen van diagnostische problemen. Sinds enkele jaren is zijn aandacht verschoven naar amplicon-sequencing (een Next Generation Sequencing techniek) om bodemnematodengemeenschappen te karakteriseren. Nematodengemeenschappen worden beschouwd als geschikte bio-indicatoren om de gezondheid van ecosystemen in te schatten.Lid van het projectbestuur en van de wetenschappelijke raad, regionaal coördinator Atlantic Central en WP3 leider. Daarnaast betrokken bij WP2, WP4, WP5, WP7 en WP8.

lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

ILVO

WP3 Adjunct-leider

Krista Peltoniemi

krista luke

Doctor Krista Peltoniemi is senior wetenschapper bij LUKE en heeft expertise op het gebied van bodemmicrobiomen. Ze heeft ervaring met studies van microbiële gemeenschappen in de bodem (schimmels, bacteriën, actinobacteriën, methanogene archaea en methanotrofe bacteriën), hun diversiteit na milieuveranderingen en hun relaties in verschillende omgevingen. In SoildiverAgro is zij regionaal coördinator voor de Boreale regio namens alle Finse partners LUKE, Petla, Kilpiä en Tyynelä farms. Ze is betrokken bij alle WPs, en haar expertise zal gebruikt worden in de microbiologische analyses van de bodem in WP3 en WP5.

Regionaal coördinator van de boreale regio, plaatsvervangend coördinator van WP3.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

LUKE

WP4 leider

Kristian Koefoed Brandt

Geassocieerd hoogleraar (PhD) en hoofd van de onderzoeksgroep Milieumicrobiologie aan de Universiteit van Kopenhagen. Zijn onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het ophelderen, begrijpen en exploiteren van interacties tussen micro-organismen en verontreinigende stoffen en hun omgeving in het algemeen. Bevoegd wetenschapper van UCPH in het SoildiverAgro-project, WP4-leider en betrokken bij de meeste WP’s.

+45 35 33 26 12 | kkb@plen.ku.dk

UCPH

WP4 Adjunct-leider

Jane Debode

Plant patholoog met een doctoraat in de bioingenieurswetenschappen – landbouw (Universiteit Gent, 2005). Momenteel is ze senior onderzoeker bij de eenheid Plant van het ILVO, waar ze zich bezighoudt met onderzoek naar bodemmicrobiologie in relatie tot de gezondheid van planten en met geïntegreerde bestrijding (IPM) van via de bodem overgedragen ziekten. Ze heeft ervaring met verschillende technieken om bodemmicrobiologie te bestuderen, waaronder fosfolipide-vetzuuranalyse (PLFA) en moleculaire technieken (DNA-metabarcoding, qPCR,…).
Lid van de wetenschappelijke raad van het project en betrokken bij WP4 en WP8.

jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

ILVO

WP5 leider

Silvia Martínez

Silvia Martínez is professor aan de UPCT en doctor in de landbouwkunde. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn gebaseerd op de valorisatie van organisch en industrieel afval, milieusanering van vervuilde gebieden met behulp van fytoremediatie, systemen voor de behandeling van afvalwater (kunstmatige wetlands) en duurzame bodembeheerpraktijken.
WP5 Coördinator.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

UPCT

WP5 Adjunct-leider

Stefan Schrader

Stefan Schrader is plaatsvervangend hoofd van het Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig, Duitsland, en leider van de werkgroep Bodemzoölogie. Hij is hoogleraar bodembiologie en bodemecologie aan de Technische Universiteit van Braunschweig. Zijn onderzoeksactiviteit spitst zich toe op de functionele diversiteit van de bodemfauna en de levering van ecosysteemdiensten in landbouwsystemen. Regionaal coördinator: Continentaal-gebied

WP5 Adjunct-leider

stefan.schrader@thuenen.de

Thünen Institute

WP6 leider

Eija Pouta

Professor Eija Pouta heeft een uitgebreide ervaring met onderzoek naar de waarde van publieke goederen zoals het rurale landschap, biodiversiteit en natuurbehoud. Ze heeft meer dan 60 peer-reviewed artikelen gepubliceerd in de belangrijkste tijdschriften over economie van de natuurlijke hulpbronnen en planning, waarbij ze zich vooral heeft gericht op waardebepaling van niet-vermarktbare goederen en diensten. Zij leidt WP6 en faciliteert de economische kosten/baten analyse van meer bodembiodiversiteit en de analyse van de opname van nieuwe methoden door boeren

+358 50 343 9834 | eija.pouta@luke.fi

LUKE

WP6 Adjunct-leider

Martin Banse

Martin Banse is directeur bij het marktanalyse-instituut Thünen in Braunschweig, Duitsland. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met kwantitatieve analyses van het landbouwbeleid en de internationale handel. Hij heeft veel werk verricht op het gebied van analyse van de landbouwsector en kwantitatieve modellering, en heeft ruime ervaring in het werken met partiële en algemene evenwichtsmodellen, vooral op het gebied van bio-economie, internationale handel en landbouwbeleid.

martin.banse@thuenen.de

Thünen Institute

WP7 leider

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz is universitair hoofddocent aan de Faculteit Wetenschappen (UVIGO). Zijn onderzoek richt zich op het evalueren van de verandering van bodemfuncties, voornamelijk de functies die afhangen van fysisch-chemische eigenschappen, als gevolg van de intensivering van menselijke activiteiten die leiden tot bodemvervuiling met stoffen zoals zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen en andere contaminanten. In SoilDiverAgro is hij betrokken bij verschillende taken in WP7 en WP8.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

UVIGO

WP7 Adjunct-leider

Javier Calatrava

Hoogleraar landbouweconomie en -beleid en rurale sociologie aan de UPCT. Onderzoekservaring op het gebied van landbouw-, natuurlijke hulpbronnen- en milieu-economie, voornamelijk gericht op de economie en het beleid inzake waterbeheer en agrarisch bodembehoud.

Adjunct-coördinator van WP7 en taakleider in WP2, WP6 en WP7.

https://personas.upct.es/perfil/j.calatrava

UPCT

WP8 leider

Tamara Rodríguez Silva

Diploma Journalistiek van de Universiteit San Pablo CEU (Madrid, Spanje), PGCert. in Audiovisuele Communicatie, en PGCert. in Patenten, Handelsmerken, Auteursrecht en Mededinging, beide van de Universiteit van Santiago de Compostela (USC, Spanje).

Master in Bedrijfscommunicatie van de Universiteit van La Coruña (UDC, Spanje) en Master in Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Nationale Universiteit voor Afstandsonderwijs en de Universiteit Jaume I Castellón (UNED en UJI, Spanje). Gecertificeerd door GRI volgens de G4-richtlijnen voor verslaglegging.

Deskundige op het gebied van communicatie, innovatie en duurzaamheid met meer dan 10 jaar ervaring in consultancy betreffende ondernemerschap, cultuur, Europese fondsen bij publieke en private entiteiten met de nadruk op de ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

Tamara werkte voordat zij in september 2019 bij FEUGA werd aangesteld, bij verschillende media en meer recentelijk bij ACIS (Galicisch Agentschap voor kennis en gezondheidsinnovatie) en GAIN (Galicisch Agentschap voor Innovatie). Zij is tevens lid van ANIS (Spaanse vereniging gezondheidsjournalisten).

Europees Project Manager bij FEUGA.

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

FEUGA

WP8 Adjunct-leider

Nuria Valdés

Bachelor in de milieuwetenschappen, met verschillende jaren ervaring in milieuadvies. Ze heeft deelgenomen aan het beheer van verschillende milieu- en O&O-projecten (H2020), zowel nationaal als internationaal, op vlak van economische en menselijke resources, deadlines, administratieve taken en het bereiken van de doelstellingen, op basis van key performance indicatoren (BSC-methodologie). Betrokken bij WP1 en WP8.

nuria.valdes@contactica.es

CONTACTICA

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024