Doelstellingen

Dit zijn onze specifieke doelstellingen in SoildiverAgro:

Objective_01

Doelstelling 1

We identificeren de voornaamste uitdagingen rond bodembiodiversiteit in de landbouw voor de belangrijkste Europese gewassen. Hierbij betrekken we belanghebbenden en eindgebruikers, om de uitdagingen voor de landbouwers en de maatschappij zo realistisch mogelijk op te lijsten.
WP2

Objective_02

Doelstelling 2

We willen kennis verwerven over de genetische en functionele diversiteit van micro- en macro-organismen in de bodem en over hun dynamiek in Europese akkerlanden met verschillende productiesystemen (conventioneel of biologisch) en beheerpraktijken. Dit gebeurt in 9 Europese bodem- en klimaatregio’s (86% van het EU-28 grondgebied). Daarom zoeken we verbanden tussen bodembiodiversiteit, landbouwproductie, bodemkenmerken, klimatologische omstandigheden en teeltsystemen.
 WP3

Objective_03

Doelstelling 3

We ontwikkelen protocollen om de genetische en functionele biodiversiteit van de bodem (micro- en macro-organismen) te beoordelen, te evalueren, te monitoren en functioneel te definiëren.
WP4

Objective_04

Doelstelling 4

We identificeren sleutel micro- en macro-organismen. We onderzoeken de interacties tussen de genetische en functionele diversiteit van bodemorganismen en i) plantengezondheid, ii) groei en ontwikkeling van planten, iii) productiviteit en kwaliteit van gewassen, iv) vermindering van externe hulpbronnen (water, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, brandstof, …), en v) levering van andere ecosysteemdiensten (meer bodemvruchtbaarheid, minder bodemvervuiling, minder plagen in de bodem, minder broeikasgasemissies en meer koolstofopslag) → WP3 WP5

Objective_05

Doelstelling 5

We stellen beheerpraktijken en teeltsystemen voor, die bijdragen aanmeer bodembiodiversiteit, betere gewasproductie en -kwaliteit, minder nood aan externe hulpbronnen en meer andere ecosysteemdiensten in de agro-ecosystemen in de verschillende bodem- en klimaatregio’s in de EU.
WP5

Objective_06

Doelstelling 6

We beoordelen de milieu-, economische en sociale kosten en baten van de voorgestelde praktijken en teeltsystemen. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de eindgebruikers en de winstgevendheid van landbouwbedrijven (WP6). We willen aantonen dat door beter beheer van de bodembiodiversiteit i) minder externe hulpbronnen nodig zijn, waardoor de productiekosten lager zijn; ii) de gezondheid, de veerkracht en de kwaliteit van de gewassen verbetert; iii) met een hogere toegevoegde waarde als gevolg.

Objective_07

Doelstelling 7

We definiëren operationele doelstellingen voor de bodembiodiversiteit op veld- tot regionaal niveau: functionele groepen, hun dichtheid en activiteit; soortenrijkdom en verspreiding van functionele of taxonomische groepen/soorten; voorkomen van nuttige organismen of ziekteverwekkers. We ontwikkelen enerzijds codes voor beste landbouwpraktijken en anderzijds formuleren we aanbevelingen voor vernieuwingen in het landbouwbeleid in de EU.

Objective_08

Doelstelling 8

Doorheen Europa willen we verandering op gang brengen in de teeltsystemen richting gewasproductie op bodems met meer biodiversiteit. We willen nieuwe beheerpraktijken stimuleren via een multi-actor benadering: door van elkaar te leren en lokale kennis over te nemen, door effectieve processen voor kennisoverdracht op te zetten (communicatie-, verspreidings- en exploitatiestrategie) en door alle belanghebbenden te betrekken (onderzoekers, beleidsmakers, boeren, adviseurs, leveranciers en de agro-industrie).

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024