Werkpakket 2

Werkpakket 2 (WP2): Identificatie van de belangrijkste uitdagingen in Europese gewasproductiesystemen en datamining


Leider: EESTI MAAULIKOOL (Estland)
M. Shanskiy

Adjunct-Leider: UNIVERSITEIT VAN VIGO (Spanje)

In WP2 identificaticeren en documentateren we de belangrijkste landbouwkundige problemen in verschillende Europese teeltsystemen. Dat doen we via literatuuronderzoek en met enquêtes, die peilen naar de behoeften van eindgebruikers, in combinatie met mogelijke alternatieve praktijken die bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten versterken.

WP2 volgt een multi-actor benadering, in overeenstemming met de doelstellingen van WP8.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • Gegevens verzamelen uit afgeronde en lopende projecten, databanken en onderzoeksliteratuur, om de belangrijkste uitdagingen te identificeren voor bodembiodiversiteit in Europese landbouwsystemen en de geselecteerde teelten.
  • De belangrijkste landbouwkundige problemen in de Europese regio’s identificeren, evenals de behoeften van de eindgebruikers, waaraan beheer en verbetering van de bodembiodiversiteit tegemoet kan komen.
  • De sterkten, zwakten, kansen, en bedreigingen oplijsten voor verschillende teeltsystemen,wat betreft landbouwpraktijken die de bodembiodiversiteit kunnen verbeteren.
  • Nagaan welke aanpassingen aan landbouwpraktijken en –strategieën de geïdentificeerde problemen kunnen oplossen door de bodembiodiversiteit te verbeteren.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024